Přestavba obecní stodoly
Zadání Předmětem této architektonické studie je návrh řešení přestavby souboru několika objektů původně vesnického statku na pozemku č.p.24 v obci Úhonice. Objekty jsou ve schematu označeny písmeny A až G. Jejich technický stav i současné využití se liší objekt od objektu. Zatímco v objektech A a C dnes sídlí obecní úřad obce a hospoda, zbývající hospodářské objekty nebyly v posledních letech a desetiletích významněji využívány a představují tak zajímavý potenciál pro další rozvoj. Z analýzy stávající občanské vybavenosti obce vyplynulo, že existuje potřeba multifunkčního prostoru, který by umožňoval provozování řady činností souvisejících s kulturně společenským životem obce. Pro realizaci záměru byl vytipován soubor objektů náležících k původnímu statku, na jehož pozemku stojí i budova dnešního obecního úřadu. Záměrem investora je rekonstruovat tyto objekty na vícefunkční zařízení umožňující provozovat co nejširší spektrum aktivit pravidelného i jednorázového charakteru. Návrh počítá například s pořádáním hasičských bálů, svatebních večírků, divadelních představení dětí z blízké základní školy, společenských setkání seniorů, komerčních, kulturně - vzdělávacích, ale i sportovních akcí a aktivit. Prostor by měl být maximálně prostorově variabilní a provozně hospodárný. Úvod Stá­va­jící zástavba v mnoha obcích v sobě skrývá velký poten­ciál. Zvláště na ven­kově najdeme mnoho objektů, které spolu se změ­nami ve spo­leč­nosti ztra­tily svoji původní funkci, dnes jsou nevy­u­žité a pomalu chát­rají. Zají­ma­vou sku­pinu objektů z hle­diska nového vyu­žití před­sta­vují hos­po­dář­ské objekty býva­lých dvorů. Společně s hlavními objekty těchto dvorů mají většinou velmi dobrou a dnes již kvůli omezujícím normativům neopakovatelnou urbanistickou kvalitu. Právě takovým objektem je i bývalá stodola a přilehlé hospodářské budovy v centrální části obce Úhonice. Popis situace Předmětem návrhu stavby je rekonstrukce stodoly s přilehlými objekty. Stodola tvoří zadní průčelí bývalého statku - dnes areálu obecního úřadu. Hmota stodoly je jednoduchého, obdélníkového tvaru se šikmou střechou. Má severojižní orientaci hřebene. Hlavní fasády s velkými dřevěnými vraty jsou tedy v těžišti východní a západní zdi. Dalšími objekty pak jsou severní přilehlý objekt kolmo přistavěný ke stodole, který tvoří zároveň severní hranici pozemku. Má tedy pouze jižní stěnu, která je ze dvora viditelná. Dalším objektem je budoucí malý technický objekt, protilehlý k severnímu, ležící při jižní straně dvora. Majitel dvora - obec Úhonice - by rád využíval objekty ke společenským akcím, konaným v obci a také k jiným obecnímu životu prospěšným příležitostem. Architektonický koncept návrhu Hlavním principem navrhovaného řešení je zachování a revitalizace kvalit původního urbanistického konceptu tohoto místa. Jde tedy o revitalizaci původního dvora pro nové využití, zdůraznění chrakteru místa, zkvalitnění stávajícího prostředí. Hlavní objekt - stodola je navržen ke kompletní rekonstrukci zchátralých povrchů a konstrukce krovu. Zachová si zcela svůj původní ráz, ani interiér nebude narušen. Zůstane tedy využit jako hlavní společenský prostor. Nové konstrukce budou omezeny pouze na to nejnutnější - vnější zateplení fasády, nová podlaha s topnou funkcí a rekonstrukce obou stávajících otvorů, jejichž charakrer by měl zůstat zachován. Otvory budou nově opatřeny prosklením v dřevěných rámech. Stávající dřevěné žaluzie budou rekonstruovány, typ dřeva okenic bude sladěn s dřevěným obkladem severního vstupního objektu. Severní objekt se vstupem a provozním zázemím je vzhledem ke svému technickému stavu navržen k zásadnější rekonstrukci. Má naopak modernější charakter, což je vyjádřeno zejména nižším sklonem střechy a užitím velkoplošného bezrámového zasklení s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí. Objekt je navržen jako dřevostavba a přes svůj moderní vzhled by měla být v estetickém souladu s původní stodolou. Vnějším jednotícím prvkem obou objektů je dřevěný obklad na fasádě a dřevěná pojízdná vrata hlavní stodoly. Tyto prvky by měly být provedeny ze stejného materiálu a se stejnou povrchovou úpravou (nebo bez ní). Hmoty původních objektů se prakticky nemění, pouze u vstupního objektu dojde ke zmenšení sklonu střechy a mírnému rozšíření. Charakter dvora tak zůstane zachován a bude tvořit vstupní ale také společenskou část pro rozšíření letního provozu sálu. Materiály V návrhu jsou použity kombinace tradičních materiálů, barev a povrchových úprav. Jsou jimi dřevěné tesařské prvky, pohledové smíšené zdivo interiéru stodoly, pálená střešní krytina, bílé omítky. Tyto materiály jsou použity ve společnosti moderních materiálů jako jsou BSH dřevěné prvky, moderní bezrámové velkoplošné zasklení nebo tradiční a stále moderní kamenná dlažba v parteru dvora.
Portfolio Categories:

Rekonstrukce Veřejné a komerční objekty