Spolupráce při realizaci domu

[fivecol_three]

autorský dozor - fotorgafie ze stavbyPři rea­li­zaci domu je velice důle­žitá kon­t­rola prů­běhu stavby samot­nými autory návrhu a pro­jektu. Jako autoři totiž známe pro­jekt neje­nom tak, jak je nakres­len na papíře, ale také se všemi sou­vis­lostmi, které se během návrhu a pro­jek­to­vání vyskytly. Důle­žitý je pro nás konečný výsle­dek, jímž je úspěšně dokon­čená stavba, se kte­rou budete spokojeni.

Spolupráce při realizaci stavby

Během přípravy, samotné realizace stavby a po jejím dokončení nabízíme tyto služby:

  • spo­lu­práce při výběru dodavatele – doporučíme Vám osvědčené stavební firmy a pomůžeme Vám při porovnání nabídek
  • spo­lu­práce během pro­vá­dění stavby — autor­ský tech­nický dozor (ATD) – provádíme autorský dozor na stavbě, detailně viz níže
  • zpracování návrhu interiéru stavby a dodávka navrženého interiéru – vyhotovíme návrh interiéru, který bude dokonale ladit s navrženou stavbou a následně jej realizujeme
  • zajiš­tění tech­nic­kého dozoru sta­veb­níka (inves­tor­ský tech­nický dozor ITD) – doporučíme Vám odpovědné a poctivé odborníky zabývající se investorskými dozory na stavbě
  • spo­lu­práce po dokon­čení stavby a uve­dení stavby do užívání – spolupráce při kolaudaci stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (není součástí výkonu autorského dozoru)

Autorský dozor

autorský dozor - fotorgafie ze stavbyAutorský dozor představuje závěrečnou kreativní účast tvůrce projektu stavby na její realizaci. Tuto kontrolní a tvůrčí činnost může provádět pouze autor projektové dokumentace, je to zákonem stanovená povinnost. Autorský dozor má za úkol hájit dodržení projektové dokumentace po celou dobu výstavby, která byla ověřena ve správním řízení příslušným stavebním úřadem.

[divider_flat]

Postavení autorského dozoru

Případnou změnu nebo úpravu projektové dokumentace může rozhodnout pouze autorský dozor – projektant stavby. Autorský dozor provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním projektové dokumentace, koordinuje případné změny a úpravy stavby. Autorský dozor v průběhu celé výstavby na základě požadavků investora, či zhotovitele upřesňuje celou projektovou dokumentaci a vypracovává jednotlivá dílčí upřesnění pomocí prováděcích detailů, které řeší a zkvalitňují vlastní výstavbu.

Cíle a úkoly autorského dozoru

autorský dozor - fotorgafie ze stavbyNejdůležitějším cílem autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu nové stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby – profesními projekty. Převážnou část předmětu činnosti výkonu autorského dozoru představuje účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby. Dalším důležitým úkolem autorského dozoru projektanta je sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru je předmětem dohody mezi investorem a architektem. Nad rámec výkonu autorského dozoru je možné sjednat další zvláštní výkony, jako je kontrola rozpočtu stavby a harmonogramu postupu výstavby apod.

autorský dozor - fotorgafie ze stavby Součástí výkonu autorského dozoru nejsou změny projektové dokumentace, které mohou být vyvolány vnějšími vlivy (např. požadavky investora na dílčí úpravy projektu, podrobnější poznání přírodních podmínek, změna předpokládaného postupu výstavby, změny technologické části staveb vlivem technického pokroku či inovací výrobků, změny zákonných předpisů apod.).

Cena autorského dozoru

Hono­rář za výkon autorského dozoru sta­no­vu­jeme vždy indi­vi­du­álně na základě kon­krét­ního roz­sahu a veli­kosti stavby. Cena je určena nabíd­kou a záleží na vzá­jem­né doho­dě. Nabízíme dva odlišné principy stanovení honorářové odměny – buď paušální cenou, která je fixní a v podmínkách je jasně řečeno, co tato spolupráce obsahuje, nebo dle dohody na hodinové sazbě, respektive na ceně za provedenou kontrolu na stavbě.

[/fivecol_three] [fivecol_two_last]

autorský dozor - fotorgafie ze stavby

autorský dozor - fotorgafie ze stavby

autorský dozor - fotorgafie ze stavby

autorský dozor - fotorgafie ze stavby

autorský dozor - fotorgafie ze stavby

autorský dozor - fotorgafie ze stavby

[/fivecol_two_last]

[divider_flat]