Skrytý potenciál přestaveb hospodářských stavení

příklad potenciálu hospodářských stavení na obci ÚhoniceV kontextu cílů trvale udržitelného rozvoje, se kterými se ztotožňuje i náš atelier, je i samotné území (půdu) nutno chápat jako neobnovitelný zdroj, s nímž je třeba zacházet šetrně a úsporně. Porovnáme-li satelitní snímky z nedávné historie a současnosti mnoha českých obcí, překvapí nás, k jak velkým záborům původně zemědělské půdy dochází. Rozvolněný charakter tradičních sídel je nahrazen striktní geometrickou parcelací, která nerespektuje tradiční principy utváření krajiny. Nové domy jsou ve většině případů spíše příměstského charakteru nevalné architektonické kvality. Změnil se také přístup v utváření rozhraní veřejného a soukromého prostoru. Zatímco dříve kulisu veřejnému prostoru vytvářely fasády domů a předprostor byl upraven zelení, dnes narážíme na různým způsobem vyvedené hradby oplocení. Dochází tak k postupné devastaci charakteru venkovských a vesnických krajinných uspořádání. Je smutné, že tento stav je v současnosti podmíněn také legislativou a územními plány obcí. Také tyto skutečnosti nás vedou ke snaze o zachování a kultivaci venkovských sídel.

příklad interiéru krásného barokního staveníStávající zástavba v mnoha obcích i ve volné krajině v sobě skrývá velký potenciál. Zvláště na venkově najdeme mnoho objektů, které spolu se změnami ve společnosti ztratily svoji původní funkci a dnes jsou nevyužité a pomalu chátrají. Zajímavou skupinu objektů z hlediska nového využití představují hospodářské objekty bývalých dvorů, statků a drobných usedlostí. Často jsou nabízeny za nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota. Citlivá rekonstrukce pod vedením zkušeného architekta však může těmto chátrajícím objektům dát nový život a přispět tak k obnově venkova.

Výhodou těchto objektů je jejich zpravidla volný půdorys, který umožňuje libovolné dispoziční řešení vycházející z potřeb klienta. Už samotný fakt, že se jedná o zastavěnou plochu, znamená úsporu času v legislativním procesu, přítomnost technické infrastruktury pak zjednodušení při napojování objektu na inženýrské sítě. Blízkost centra obce, kde bývají soustředěny objekty občanské vybavenosti, s sebou přináší další přednosti v lepší dostupnosti, atraktivitě apod.

přestavba interiérudetail koupelnyProblémy při rekonstrukci jsou většinou spojeny s použitím nekvalitního materiálu pro původní stavbu nebo se skutečností dlouhodobého chátrání budovy. Setkáváme se s mělkými nebo úplně chybějícími základy, nedostatečnou únosností dřevěných prvků krovu a střechy. Většinou chybí hydroizolace a objekt je potřeba dodatečně zateplit. Tyto technické problémy bývají často řešitelné nebo je lze důvtipným řešením obejít. Využití starých konstrukcí však dodá domu ojedinělou atmosféru, kterou jinými způsoby nelze dosáhnout. V nejhorším případě je nutné nevyhovující konstrukce nahradit novými. V tomto případě přicházíme o část dědictví, ale zůstává nám jedinečnost a nezaměnitelnost daného místa.

návrh přestavby stodoly na rodinný dům - stávající stavPokud přemýšlíme o trvalém bydlení ve venkovském prostoru a nechceme se spokojit s katalogovým domem situovaným na okraji obce, můžeme se poohlédnout po objektech bývalých hospodářských stavení. Skýtají zajímavé možnosti z hlediska nového využití nejen pro bydlení či podnikání. Těšit nás může i fakt, že jsme přestavbou nevyužitého objektu „ušetřili“ kousek území a přispěli tak k zachování české venkovské krajiny pro další generace.[divider_flat]

návrh přestavby stodoly na rodinný důmnávrh přestavby stodoly na rodinný důmnávrh přestavby stodoly na rodinný dům[divider_flat]

Článek společně sestavili Tibor Csukás a Petr Tomíček.

[quote style=“boxed“]Náš ateliér má řadu zkušeností s projekty, které se zabývají adaptacemi hospodářských stavení. Oslovte náš ateliér, abychom společně prozkoumali, jaké možnosti nabízí Váš objekt. Pomůžeme Vám i v případě, kdy o podobném objektu zatím jen uvažujete.[/quote]

Spolupráce s architektem se vyplatí i při plánování dřevostavby

ukázka z projektu rodinného sídla na venkověTéma dřevostaveb je v poslední době stále frekventovanější a český zákazník tuto stavební technologii stále častěji vyhledává. Pokud si zvolí dřevo jako hlavní konstrukční materiál svého obydlí, nečiní tak většinou pouze z důvodů čistě pragmatických (např. rychlejší doba výstavby), ale hledí také na kvalitu obytného prostředí a zabývá se vztahem k životnímu prostředí (obnovitelnost materiálu, nízké tepelné ztráty apod.).

ukázka z projektu vesnického domu na vesniciZatímco v této oblasti se postupně daří překonávat předsudky záměrně vytvořené za desítky let minulého režimu, v procesu výběru a tvorby vlastního bydlení stále přetrvává konzumní a materialistický přístup. Pro nás architekty je tak často náročné zákazníkovi vysvětlit, že výběr bydlení by neměl probíhat v „supermarketu“ katalogových nabídek. V takovém supermarketu lze najít zpravidla řadu levných, instantních a na první pohled univerzálních řešení. Pokud jde o zboží denní spotřeby, je tato volba pochopitelná. Když však dojde na hledání nejvhodnějšího projektu pro nový rodinný dům, je tato volba již značně problematická. Dům v našem kulturním kontextu není věcí krátkodobé spotřeby, většinou se staví s vyhlídkou existence po mnoho desetiletí. Celou dobu svého trvání je pak součástí svého okolí, které buď pozitivně dotváří, nebo naopak poškozuje. Zvláště v našem vesnickém prostředí, kam dobře zapadá koncept dřevostaveb, jsou tyto negativní „supermarketové“ zásahy do okolního prostředí velmi znát.

ukázka ze studie rodinného domu v krajině za městemNáš ateliér vznikl na venkově, a ač má silné vazby i k městskému prostoru, je právě toto vesnické prostředí pro řadu našich projektů určující. Klientům, kteří se rozhodují, zda zvolit nějakou katalogovou nabídku nebo si zaplatit individuální projekt, se vždy snažíme vysvětlit, že stojí zato postavit dům „šitý“ na míru. Je naší snahou vás, budoucí stavebníky, povzbudit ke spolupráci s architektem během celého procesu vzniku stavby, protože na tom, kde a jak budete bydlet, velmi záleží. Vaše obydlí a prostředí bude ovlivňovat vás a vaše nejbližší po velmi dlouhou dobu. Tento vztah vzájemné interakce je vždy obousměrný. Neplatí pouze to, že člověk ovlivňuje a přetváří své okolí, ale i to, že prostředí ovlivňuje a formuje své obyvatele. Proto je důležité, aby výsledkem spolupráce stavebníka a architekta bylo dílo promyšlené, symbiotické, nenásilně zasazené do okolí a nabízející svým obyvatelům kvalitní a pokojný domov. Tohoto výsledku není možné uspokojivě dosáhnout pouhým výběrem z předem připravených řešení. Vždyť první vztah k budoucímu domovu se rodí a utváří již nad prvními skicami při zrodu architektonické studie a roste s každým dalším krokem, kdy ve spolupráci architekta a klienta vzniká celkový obraz budoucího domu. Tímto procesem hledání optimální formy a funkčního uspořádání objektu je dobré si projít bez zbytečného spěchu. Bez něj zpravidla nevznikne po všech stránkách dobré dílo, se kterým byste byli po letech spokojeni vy i vaše okolí.

To jsou hodnoty, pro které se vyplatí investovat více financí (cca o 100 tis. Kč) do projektové přípravy rodinného domu. Kvalitní projektová dokumentace a následný autorský dozor vám navíc při provádění stavby mohou ušetřit mnoho starostí a nakonec i daleko větší finanční prostředky.

(článek byl napsán pro časopis Roubenky a jiné stavby ze dřeva, vydání IV/2011)

[quote style=“boxed“]Veškeré projektové práce od studie, přes projektovou dokumentaci, až po spolupráci na stavbě Vám nabízí naše architektonická kancelář.[/quote]

 

Šikmé zelené střechy a jejich pozitivní efekty

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o užití zelených střech na domech našich klientů. Pojďme si připomenout výhody těchto konstrukcí.

Zadržování tepla v zimě

Každá další přidaná vrstva na střeše zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celé konstrukce. Především vzduchové dutiny uvnitř vegetace působí v zemině jako efektivní izolant, což s sebou přináší úsporu energie na vytápění.

šikmá zelená střechaChladící efekt v létě

Prostup tepla skrze střechu z vnějšího prostředí do vnitřního může být zelenou střechou zredukován o více než 90 %. Tento chladící efekt je vyvoláván nejen odpařováním vody a stínícím efektem vegetace, ale také schopností odrážet sluneční záření, spotřebou energie na proces fotosyntézy a tepelnou akumulací vlastní zadržované vody.

Zpomalení odtoku srážek

V době klimatických extrémů nelze zapomenout na akumulační schopnost zelené střechy. Zelená střecha s 10 cm vrstvou zeminy uvolňuje pouze 30 % srážek, zbytek je zadržen a odpařen. Na plošně rozsáhlých objektech tak může dojít k významné redukci dimenzí kanalizačního systému. Zpomalení odvodu srážkové vody pak přináší další výhody při ochraně proti důsledkům přívalových dešťů.

Pohlcování hluku

detail šikmé zelené střechyV hlučných městských prostředích je oceňována schopnost absorbce hluku. Jako silná akustická bariéra zde vystupuje zejména samotná zemina, která například při tloušťce pouhých 12cm dokáže pohltit více než 40dB![divider_flat]

Stínění proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření

šikmá zelená střecha

O vlivu tohoto záření na zdraví člověka se vedou odborné diskuze. Pár let ještě potrvá, než vědci zaujmou jednotné stanovisko. Než se tak stane, je možno nechat si navrhnout zelenou střechu s tloušťkou substrátu min 16 cm a snížit tak (pravděpodobně škodlivé) záření v rozsahu 2 GHz (ve kterém pracuje většina mobilních telefonů) o 99 %.[divider_flat]

Pozitivní vliv na životní prostředí a na člověka

šikmá zelená střecha

Zelené střechy zachycují drobné prachové částice ze vzduchu, snižují přehřívání městských aglomerací vlivem extrémních teplot, jsou domovem pro drobné ale důležité prvky lokálních ekostystémů, pozitivně ovlivňují vnímání životního prostoru (přináší prvek přírody), snižují spotřebu energie na vytápění a další.[divider_flat]

Dlouhá životnost střechy

Všechny střešní krytiny degenerují vlivem UV-záření a velkých teplotních změn během dne i roku. Tato nevýhoda je prakticky eliminována pokrytím substrátem a vegetací. Proto mají dobře navržené zelené střechy extrémně dlouhou životnost a v porovnání s klasickým typem střech nepotřebují téměr žádnou údržbu.

[quote style=“boxed“]V případě zájmu o další informace o zelených střechách a o možnostech jejich instalace na vašem objektu si domluvte si schůzku v našem atelieru. Drahá systémová řešení umíme plnohodnotně nahradit a vy tak můžete za přijatelnou cenu využít všech výhod již dnes.[/quote]

Proč dát přednost dřevu

Často slyšíme, že bydlení v dřevostavbě je vlastně návrat k přírodě. Jde o módní trend, který zanedlouho odezní? Nebo jde o začátek nové stavební éry, která do našeho života vrací něco, co bylo s nástupem panelových a zděných technologií téměř vymýceno?

V následujícím příspěvku bychom se s Vámi na základě našich zkušeností rádi podělili o náš pohled na věc a odpověděli na otázky, které nám klienti často kladou.

dřevěný kostel sv. Bartoloměje v Kočí z r. 1397Proč dáváme přednost dřevu?

Dřevo je přírodní, recyklovatelný a snadno obnovitelný stavební materiál. Jeho použití, vlastnosti, trvanlivost a kvalita jsou prověřeny stovkami let zkušeností našich předků. Z tohoto pohledu tedy nejde o žádnou novinku, ale návrat k něčemu, co má dlouhodobou tradici.

Dřevo dokáže regulovat relativní vlhkost v místnostech, což pomáhá vytvořit příjemné vnitřní klima a usnadňuje dýchání alergikům. Zdraví je právem považováno za jednu z nejdůležitějších podmínek k tomu, aby se člověk cítil spokojený. Právě dřevo a bydlení v domě na bázi dřeva dává ze zdravotního hlediska ty nejlepší předpoklady pro zdravý a tím pádem spokojený život.

Dřevo má výborné tepelně-izolační, vlhkostní a pevnostní parametry. To umožňuje navrhnout tenčí stěny při zachování tepelného komfortu i všech ostatních užitných vlastností. U středně velikého domu tak může v porovnání se zděným domem vzniknout jedna menší místnost navíc. V dnešní době se počítá každý metr čtvereční.

Při diskuzích s našimi klienty nás nezajímají pouze aktuální požadavky, ale i výhled do budoucna (děti, stáří). V dřevostavbách není problém měnit vnitřní dispozici, celková statická koncepce domu zůstává zpravidla nedotčena. Dům se může měnit spolu s požadavky na bydlení v různých životních fázích uživatele. S ohledem na předpokládanou desítky let trvající životnost stavby se vždy snažíme nalézt dlouhodobě optimální řešení.

Kde vidíme rizika?

struktura dřeva

Nesprávně navržená konstrukce, vystavená periodickému navlhání a vysychání, bude dříve nebo později napadena dřevokazným hmyzem a houbami. Právě těmto rizikovým aspektům – tedy – správnému navržení detailů ve fázi projektu a posléze správnému zabudování dřevěných prvků do konstrukce ve fázi autorského dozoru – věnujeme v našem ateliéru velkou pozornost.[divider_flat]

Jaké jsou náklady na dřevostavbu oproti zděnému domu?

ukázka dřevěné nosné konstrukce domuCena je pro většinu klientů jedna ze zásadních otázek. Naše zkušenosti v tomto směru potvrzují závěry studie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, která ve stručnosti tvrdí následující:  Ať už porovnáváme poměr ceny a užitné plochy nebo obestavěného prostoru, dřevostavby drží se zděnými stavbami krok a u některých velikostních kategorií jsou dřevostavby dokonce levnější.
(tématu se věnuje obsáhlý článek „Porovnání pořizovacích cen dřevostaveb a zděných domů v ČR“)

Neexistuje universální řešení

ukázka dřevěné roubené stavby s dřevěnou šindelovou střechouPod slovem dřevostavba se skrývá mnoho typů domů, které se liší svými vlastnostmi i způsobem výstavby. Tento příspěvek si neklade za cíl poskytnout detailní přehled. Každý měsíc se objevuje nové řešení, nový přístup, nová technologie. Držíme krok s dobou a kritickým pohledem analyzujeme nejnovější trendy. Klientům doporučujeme vždy prověřená řešení, kde není pochyb o správném fungování objektu jako celku.[divider_flat]

[quote style=“boxed“]V našem ateliéru s Vámi rádi probereme přednosti a nedostatky jednotlivých typů dřevostaveb a ve spolupráci s našimi specialisty doporučíme nejvhodnější systém pro váš konkrétní projekt.[/quote]