Vizualizace

Hmotové modely

Hmotové počítačové modely jsou standardní součástí našich architektonických studií. Na těchto modelech si ověřujeme celkové prostorové a estetické působení stavby. Jelikož tyto modely nejsou tak detailně propracované, dodávají nám větší svobodu při tvůrčí práci. V procesu návrhu začínáme s modely bez určení materiálů, kdy tvoříme základní koncepci a prostorové uspořádání stavby. Ve druhé fázi pracujeme s návrhy konstrukcí a materiálů. Výsledkem jsou modely, které poskytnou dostatečnou představu o nové stavbě.

Fotorealistické vizualizace

Na přání zpracováváme fotorealistické vizualizace, jejichž kvalita zobrazení se blíží skutečné fotografii. Na těchto vizualizacích si ověřujeme finální vzhled stavby se všemi detaily materiálů a konstrukcí. Toto zobrazení umožňuje realisticky zhodnotit celkové působení a atmosféru stavby. Vizualizaci je možné zpracovat jako zákres do fotografie, kde stavbu uvidíte v reálném kontextu jejího prostředí.

Ukázky vizualizací

V při­lo­že­né galerii si můžete pro­hléd­nout ukáz­ky našich vizualizací. Další pří­klady nalez­nete v pře­hledu našich pro­jektů a pře­hledu tématu vizualizace.

Cena fotorealistické vizualizace

Hono­rář za zpra­co­vání fotorealistické vizualizace domu nebo interiéru sta­no­vu­jeme vždy indi­vi­du­álně na základě kon­krét­ního roz­sahu. Cena je určena nabíd­kou a násled­nou vzá­jem­nou doho­dou, budete jí tedy dopředu znát.

Nabíd­kové ceny sta­no­vu­jeme v rozumné výši, aby bylo možné dosáh­nout vzá­jemné spo­ko­je­nosti. Na vizualizace námi navržené stavby nebo interiéru poskytujeme 50% slevu.