Projektová dokumentace

[fivecol_three]

Na základě hotové a odsou­hla­sené stu­die domu vypra­cu­jeme pro­jek­to­vou doku­men­taci v potřeb­ném roz­sahu a podrob­nosti. Při pro­jek­to­vání dbáme na kva­litní zpra­co­vání pro­jek­tové doku­men­tace, na jed­no­du­chá kon­strukční řešení a dodr­žení ener­ge­tic­kého standartu.

Projektová dokumentace

ukázka ze stavební části projektu - řezProjektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Během zpracovávání projektové dokumentace budeme s Vámi řešit celou řadu technických a technologických rozhodnutí, které určí budoucí vzhled a fungování domu. Do procesu vstupuje také řada vnějších vlivů a požadavků z veřejnoprávního projednávání. Zpracování projektové dokumentace je i nadále autorským dílem, neboť se zhotovuje na základě architektonické studie stavby.

Rozlišujeme tyto základní typy dokumentací:

 • územní stu­die, územně plá­no­vací infor­mace, územní sou­hlas
 • dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • dokumentace pro ohlá­šení stavby nebo sta­vební povo­lení (DSP)
 • dokumentace pro pro­ve­dení stavby (DPS)
 • dokumentace pro zadání stavby doda­va­teli (DZS, ten­drová dokumentace)
 • jed­notný pro­jekt (JP) (u malých sta­veb slouží pro obsta­rání potřeb­ných povo­lení a pro­ve­dení stavby)
 • sku­tečné pro­ve­dení stavby

Potřebné podklady pro zpracování dokumentace

vizualizace stavby za účelem projednání záměru s dotčenými orgányPřed započetím prací na projektové dokumentaci nebo na jejím počátku je potřeba obstarat nutné podklady. V této fázi je nezbytná součinnost klienta s architektem. Seznam potřebných dokumentů s Vámi konzultujeme již ve fázi přípravy projektu. Podklady jsme po dohodě s klientem schopni zajistit. Pro orientaci zde uvádíme základní a běžně požadované podklady:

 • katastrální mapa a výpis z listu vlastnictví (katastru)
 • dostupná původní výkresová dokumentace s technickou zprávou (ve vlastnictví klienta nebo z archivu stavebního úřadu apod.)
 • zaměření pozemku (polohopis a výškopis), případně stávajícího objektu (půdorysy, řezy a pohledy)
 • rešerše sítí v okolí stavby, případně ve stávajícím objektu
 • radonový průzkum v případě novostaveb
 • hyd­ro­lo­gic­ký a geo­lo­gic­ký prů­zkum nebo rešerše
 • u rekonstrukcí stavebně technický průzkum stavby

Co obsahuje projektová dokumentace

Rozsah a obsah projektové dokumentace v jednotlivých fázích se řídí Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Zde uvádíme krátké obecné shrnutí základního obsahu dokumentace.

 • dokumentace k územnímu řízení (DUR) – obsahuje projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území.
 • dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – obsahuje rovněž projekt, tentokrát však dokládající podrobné řešení stavby, a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a dalších právních předpisů a závazných norem stanovujících podrobné technické podmínky. Projektová dokumentace obsahuje tyto části: architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část (projekt statiky), požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb (zařízení pro vytápění, ochlazování, větrání, měření a regulaci staveb, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky). Projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení (potřebná vyjádření, Průkaz energetické náročnosti budovy PENB apod.).
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS/PP) – obsahuje projekt jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení. Nenahrazuje realizační (výrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.
 • jednotný projekt (JP) – u [abbr title=“například rodinné domy, rekonstrukce bytů a rodinných domů, přístavby a půdní vestavby, drobná architektura jako jsou přístřešky, zahradní domky, altány, pergoly, krboviště apod.“]jednodušších staveb[/abbr] nabízíme zpracování jedné projektové dokumentace, která slouží jak pro vyřízení potřebných povolení, tak jako dostatečný podklad pro provedení stavby odbornou firmou. Základní provedení obsahuje podrobnější měřítko a specifikaci materiálů a konstrukcí, kritické konstrukční detaily stavby a skladby konstrukcí. Standardní provedení je rozšířeno o tabulky dveří, oken, zámečnických a klempířských prvků apod.

Obstarání potřebných vyjádření (inženýrská činnost)

ukázka z projektu pro územní řízení - pohledySoučástí fáze zpracování dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení je rovněž veřejnoprávní projednání, ukončené vydáním příslušného správního rozhodnutí. Tuto činnost si může obstarat sám klient nebo ji svěřit našemu ateliéru.

[divider_flat]

Příklad zpracování projektu

V při­lo­že­ném sou­boru si můžete pro­hléd­nout ukáz­kové pří­klady projektové dokumentace. Další pří­klady nalez­nete v pře­hledu našich pro­jektů a pře­hledu tématu projekt.

[button link=“http://www.ergoatelier.cz/wp-content/uploads/2011/11/DSP_rodinny-dum.pdf“ style=“download“ color=“silver“ window=“yes“]příklad jednotného projektu rodinného domu – stavební část [pdf 2.4 Mb][/button]

[toggle title_open=“skrýt podrobnosti“ title_closed=“Příklad potřebné dokumentace pro rodinný dům o velikosti do 150m2″ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“zobrazit podrobnosti“ read_less_text=“skrýt podrobnosti“ include_excerpt_html=“yes“]

Potřebná dokumentace pro rodinný dům o velikosti do 150m2 zastavěné plochy:

 • vyřízení žádosti o územně plánovací informaci
 • ohlášení stavby
 • potřebné podklady: zaměření pozemku, rešerše sítí, radonový průzkum, hyd­ro­lo­gic­ká a geo­lo­gic­ká rešerše
 • připojená dokumentace: průvodní a souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část (výpis z katastru, potřebná vyjádření, doklad o informování sousedů se stavebním záměrem, Průkaz energetické náročnosti budovy, výsledky radonového průzkumu apod.), zásady organizace výstavby a dokumentace objektů (projekt)
 • obsah projektu: architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část (projekt statiky), požárně bezpečnostní řešení, technika prostředí staveb (zařízení pro vytápění, ochlazování, větrání, měření a regulaci staveb, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, zařízení silnoproudé elektrotechniky)

[/toggle]

Ceny za projektovou dokumentaci

Hono­rář za zpra­co­vání projektové dokumentace sta­no­vu­jeme vždy indi­vi­du­álně na základě kon­krét­ního roz­sahu dokumentace a velikosti uva­žo­vané stavby. Cena je určena nabíd­kou a násled­nou vzá­jem­nou doho­dou, budete jí tedy dopředu znát.

Nabíd­kové ceny sta­no­vu­jeme v rozumné výši, aby bylo možné dosáh­nout vzá­jemné spo­ko­je­nosti. Před zapo­če­tím prací obvykle poža­du­jeme zálohu 50% z cel­kové ceny za projektovou dokumentaci. Cena za inženýrskou činnost u prů­měr­ného rodin­ného domu se pohy­buje mezi 20 a 25 tisíci korunami, cena jednotné projektové dokumentace v základním provedení pak začíná na 120 tisících korunách. Cena projektové dokumentace obsahuje veškeré potřebné projekty profesí a vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy.

Zde je třeba připomenout důležitou věc, kterou si mnozí investoři neuvědomují, a sice, že investice do kvalitní projektové dokumentace se mnohonásobně vrátí při samotné realizaci stavby a přispěje také k dobrému pocitu při samotném užívání domu díky dobře zpracovaným detailům a konstrukcím stavby.

[/fivecol_three] [fivecol_two_last]

ukázka z územní studie

ukázka z projektu řešení parteru

ukázka ze stavební části projektu - půdorys

ukázka ze stavební části projektu - řez

ukázka ze stavební části projektu - řezopohled

ukázka ze stavební části projektu - detail

ukázka z projektu statiky - prováděcí projekt

ukázka z projektu vytápění - prováděcí projekt

ukázka z projektu vzduchotechniky - prováděcí projekt

ukázka z projektu elektra - projekt pro stavební povolení

[/fivecol_two_last]

[divider_flat]