Návrh a studie domu

[fivecol_three]

Architektonická studie domu

hmotový model vesnického domuNávrh a architektonická studie domu jsou nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu. Během zpracovávání studie se formuje základní koncepce budoucího domu, dispoziční, provozní a funkční řešení, hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech a další. Zkoumají se podmínky a charakter okolí stavby tak, aby stavba co nejpřirozeněji zapadala do svého urbanistického a architektonického prostředí.

Návrh a studie stavby je předprojektovou částí dokumentace, jejíž cílem je společné vyjasnění stavebních záměrů mezi investorem a architektem a ověření možného provedení stavebního programu ve zvoleném místě. Při zpracovávání konkrétní podoby konečného návrhu stavby úzce spolupracujeme s klientem a zvažujeme všechny výchozí představy a požadavky klienta a dostupné podklady a podmínky. Součástí studie bývá podle potřeby také předběžné projednání s úřady, dotčenými orgány státní správy (například orgány památkové péče nebo ochrany přírody), případně s dalšími dotčenými subjekty.

Architektonická studie je autorským dílem. Jako architekti vkládáme do své práce veškeré svoje zkušenosti, vědomosti, estetické a architektonické cítění.

Průběh spolupráce s architektem

koncepční skicy domu ve svahuNejprve se seznámíme s Vašimi plány o uvažované stavbě, na jejichž základě se s Vámi dohod­neme o násle­du­jí­cím postupu a hono­ráři.

Na počátku naší spolupráce budeme pozorně naslouchat Vašim přáním a požadavkům, které společně s Vámi shrneme a definujeme základní cíle architektonického návrhu a studie domu. Společně se také podíváme na místo plánované stavby, abychom zhodnotili skutečný stav místa a jeho okolí. Prozkoumáme dostupné podklady a případně si vyžádáme jejich doplnění nebo chybějící podklady obstaráme. Zjistíme také podmínky a omezení, která musíme v daném místě dodržet.

varianta hmotového konceptu rodinného domu varianta hmotového konceptu rodinného domu Na tomto základě začneme pracovat na prvotních koncepčních návrzích stavby. Tyto prvotní návrhy ve variantách společně s Vámi konzultujeme a hledáme cesty, které budou nejlépe odpovídat aspektům, které do návrhu vstupují. Konzultace probíhají až do té doby, kdy společně dojdeme k finálnímu řešení stavby, které bude nejlépe odpovídat Vašim představám a nově vzniklým podnětům, které vyplynou z návrhu také díky našemu kreativnímu přístupu.

fotorealistická vizualizace vesnického domuPři navrhování konečné podoby domu doporučujeme nechat si od nás zpracovat fotorealistické vizualizace budoucího domu, na kterých si společně nejlépe ověříme skutečný budoucí vzhled domu nebo stavby.

[divider_flat]

Na závěr zpracujeme celý návrh ve formě tištěné architektonické studie domu, která bude představovat finální podobu domu a stane se tak zadáním pro navazující projektovou přípravu stavby.

Co obsahuje studie domu

půdorys dispozičního řešení přístavby k rodinnému domuNávrhy průběžně konzultujeme formou skic, půdorysů, řezů a pohledů a prostorovým počítačovým modelem. Začínáme od základních návrhů dispozic a prostorového konceptu, návrhy postupně zpřesňujeme a doplňujeme o podrobnější detaily, návrhy materiálového a barevného řešení až ke konečnému návrhu podoby domu.

Finální architektonická studie obsahuje shrnutí podkladů a zadání, zhodnocení širších vztahů, průvodní zprávu, situaci stavby, půdorysy jednotlivých podlaží, charakteristické řezy, pohledy na fasády a perspektivy z prostorového modelu. Součástí mohou také být zpracované fotorealistické vizualizace, studie oslunění, řešení parteru nebo zahrady, základní koncepce interiéru, fyzický model a další.

skica řešení parteru pozemku rodinného domuZe studie bude patrné urbanistické začlenění domu, dispoziční a prostorové řešení, konstrukční principy, materiálové a barevné řešení a koncepce technologického vybavení.

[divider_flat]

Vzorový příklad architektonické studie

V přiloženém souboru si můžete prohlédnout ukázkové příklady architektonické studie. Další příklady naleznete v přehledu našich projektů a přehledu tématu studie.

[button link=“http://www.ergoatelier.cz/wp-content/uploads/2011/11/studie-rodinneho-domu-Sestajovice.pdf“ style=“download“ color=“silver“ window=“yes“]příklad studie rodinného domu [pdf 3.2 Mb][/button]

Ceny za návrh – studii domu

Honorář za zpracování architektonické studie domu stanovujeme vždy individuálně na základě konkrétních požadavků a rozsahu uvažované stavby. Cena je určena nabídkou a následnou vzájemnou dohodou, budete jí tedy dopředu znát.

Nabídkové ceny stanovujeme v rozumné výši, aby bylo možné dosáhnout vzájemné spokojenosti. Před započetím prací obvykle požadujeme zálohu 50% z celkové ceny za studii. Cena za studii průměrného rodinného domu či rekonstrukce se pohybuje kolem cca 50 tisíc korun.

Navazující projekční práce

hmotový model dispozičního řešení knihovnySmyslem naší práce je provázet Vás jako investory na cestě ke konečnému cíli, kterým je úspěšně postavená stavba. Prvním základním kamenem této cesty je architektonická studie, která definuje budoucí podobu stavby. Abychom mohli naše představy dovést do zdárného cíle, bude dále potřeba pracovat na projektové dokumentaci, která je nutná k úspěšnému projednání a schválení stavby úřady a také k uspokojivému provedení stavby. Samozřejmostí pro nás je zajištění všech navazujících projekčních prací tak, aby projekt neztratil kontinuitu.

[/fivecol_three]

[fivecol_two_last]

skica dispozičního řešení příměstské vily

dispoziční řešení rodinného domu

perspektiva z prosotorového městské vily

skica situace stavby

skica dispozičního řešení přestavby stodoly

charakteristický řez přestavbou stodoly

skica dispozičního řešení vilového domu

perspektiva novostavby vilového domu

perspektiva novostavby vilového domu

[/fivecol_two_last]

[divider_flat]