Ekologické bydlení

Symbol ekologického bydleníúvod

Téma ekologické bydlení nebo také ekologické stavění se dotýká celé škály oblastí lidského života. Jako architekti přemýšlíme o aspektech, které se přímo dotýkají stavebnictví jako takového a šířeji v oblasti bydlení, které je pro člověka důležitým opěrným bodem v jeho životě.

definice a přehled

Pojem ekologické bydlení chápeme jako specifický způsob uvažování o otázkách bydlení, ve kterém velkou roli hraje citlivost a ohleduplnost k okolnímu prostředí, přírodě a lidem. Jde vlastně o utváření vztahu mezi člověkem a jeho prostředím, které si přizpůsobuje svým potřebám a utváří si z něj vlastní domov, tedy místo, se kterým se bytostně identifikuje.

Ekologického stavění se úžeji zaměřuje na oblasti přímo související se stavebnictvím. Dotýká se však všech typologických druhů staveb, nejenom bydlení. Ekologické stavění vnímáme jako významné východisko pro změnu našeho smýšlení o stavbách, které je však důležité přenést i do dalších typů staveb, jako jsou ubytovací a rekreační stavby, administrativní stavby, objekty vzdělávací, zdravotnické, dopravní stavby, sakrální stavby apod. Neméně důležité je i vytváření veřejných městských i vesnických prostor.

Téma ekologického bydlení a stavění je velmi široké. Zahrnuje úvahy o místě stavby a jeho okolí, které má vliv na prostředí krajiny, venkova, obce, ale i velkých měst. Důležité je samotné pojetí architektury domu, dispoziční uspořádání, prostorový koncept a řešení jednotlivých konstrukcí a detailů stavby. Již populární oblastí je otázka snižování potřeby energií v domě a využívání různých alternativních zdrojů energií. Stále závažnější kapitolou se dnes stává využívání různých stavebních materiálů a konstrukcí. Každá stavba po sobě zanechává ekologickou stopu, je tedy třeba věnovat pozornost celému životnímu cyklu stavby, kde velkou roli hraje, jak a kde se materiál na stavbu vyrábí, jak se dopravuje a jakým způsobem se po dožití likviduje. Nelze také opomenout sociální aspekty, které jsou důležité pro zdravý vývoj nejen celé společnosti ale i jednotlivců a rodin.

Na této stránce stále pracujeme. Dále budeme podrobněji pojednávat o konceptech a principech ekologického bydlení a stavění. Prohloubení tématu zveřejníme v nejbližší době.