Rekonstrukce prodejny

Předmětem této studie je návrh přestavby objektu na Praze 6.

Vzniklý provoz by měl zahrnovat prodejnu italských surovin a specialit, dále pak možnost konzumace zakoupeného jídla přímo na místě. Doplňkovým provozem budou občasné večerní kurzy vaření.
Cílem studie bylo ověření prostorové kapacity stávajícího objektu s ohledem na potřeby zamýšleného využití a následný návrh hmotového, konstrukčního, dispozičního a materiálového řešení.

Stávající stav

Stav objektu odpovídá stáří a dlouhodobému neprovádění údržby. Výplně konstrukcí nevyhovují současným požadavkům, vnější zdi nejsou tepelně izolovány, izolace v podhledu je nedostatečná. V místě okolo komína dochází pravděpodobně k zatékání a následnému vlhnutí zdiva. Původní zdroj tepla na vytápění (elektrický kotel) byl z objektu již před časem demontován.

Vnitřní prostor objektu je prázdný.

Přes viditelné trhliny ve zdivu je objekt považován za staticky stabilní, návrh však předpokládá, že v budoucnu dojde k vyztužení střechy/krovu v rovině podhledu.

Celkový stav objektu dokumentují přiložené fotografie.

Řešení pozemku

V severní části pozemku se rozprostírá štěrková plocha stávajícího parkoviště. Napojení na přilehlou komunikaci zůstane beze změn, rozhledový trojúhelník a další parametry ovlivňující bezpečnost silničního provozu nejsou stavbou dotčeny.
Navržené řešení redukuje stávající parkovací plochu na cca polovinu, přičemž uvažovaný počet parkovacích stání i tak převyšuje požadavek příslušné normy. Celkem je navrženo 12 parkovacích stání, z toho jedno má parametry parkovacího stání pro invalidy.
Vjezd na parkoviště bude skrz uzamykatelnou bránu.
Samotný pozemek bude oplocen jednoduchým pletivovým plotem do výšky 1.8m.
Zbylá plocha pozemku je zatravněna.

Přístupy do objektu

Přístup do objektu bude možný z několika směrů. Hlavní vstup na západní fasádě zůstan zachován, z parkoviště se k němu dostaneme po několika schodech překonávající výškový rozdíl mezi parkovištěm a vstupním podlažím.
Při severní fasádě je zbudována nová přístupová rampa s parametry bezbariérového provozu.
K hlavnímu vchodu bude možno dojít také přímo od zastávky autobusu.
Boční vstup je možný přes nově budovanou dřevěnou terasu. Tímto vchodem vstoupíme přímo do jídelního prostoru s dětským koutkem.
Technická místnost má samostatný vchod z východní strany.

Konstrukční řešení

Dispoziční návrh předpokládá stavební zásahy, které však nebudou mít vliv na statické řešení celého objektu. Předpokládá se vybourání stávajících příček, rozebrání podhledu, vybourání stávající podlahy a její srovnání do roviny, statické zajištění konstrukce krovu/střechy.
Dále pak vybudování nových příček, vybudování kompletního provozního a hygienického zázemí, instalaci nových podhledů, vybudování nové podlahy (vč. podlahového vytápění), zateplení stropu nad novým podhledem a výměnu otvorových výplní.
Zásahy do vnějších rozměrů a vzhledu stavby podléhají schválení ve správních procesech.
Mnohé další stavební úpravy vyplynou v průběhu navazující fáze projektových prací a vzhledem k charakteru rekonstrukce nelze vyloučit změny ani v průběhu výstavby.

Hmotové řešení

Základní hmota objektu zůstává zachována. V rámci stavebních úprav fasády dojde k zateplení objektu. V severovýchodní části objektu dojde k rozebrání stávajícího plechového přístavku na betonové rampě a na jehož místě bude vybudován nový prostor jídelny s dětským koutkem. Tato nová část je doplněna o lehkou dřevěnou terasu s výhledem do zeleně směrem k Šáreckému potoku.
Podél severní fasády přibude nová bezbariérově řešená příjezdová rampa.
S ohledem na výměnu zdroje tepla se předpokládá revize a vyvložkování stávajícího komína, popř. jeho demolice a instalace nového nerezového komína v odpovídající výšce.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel, vytápění objektu bude podlahové. Větrání všech prostorů bude nucené s rekuperací vzduchu. Digestoře v kuchyni budou mít samostatný odtah.
Gastronomické vybavení kuchyně bude řešeno samostatně, bude napájeno elektricky.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě jsou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Napojení na vodovod bude řešeno ve stávající vodoměrné šachtě, měření spotřeby vody bude podružné.
Pro čištění splaškových vodu bude na pozemku vybudována čistička odpadních vod (ČOV). Do doby, než bude v místě vybudována obecní kanalizace, budou přečistěné splaškové vody odváděny do přilehlého Šáreckého potoka.
Napojení na plyn bude řešeno rozdělením stávající přípojky, měření spotřeby plynu bude podružné.
Napojení na elektřinu bude řešeno stávající přípojkou.

/Rekonstrukce prodejny/

Portfolio Categories:

Rekonstrukce