RD ve svahu

Lokalita

Parcela se nachází v širším centru Šternberku poblíž místní dominanty – středověkého hradu Šternberk. Specifi kem pozemku je jeho výrazná svažitost směrem k západu. Tímto směrem je z pozemku výhled na současný průmyslový areál, který je rozvojovou zónou města a do budoucna bude přestavěn.

Zadání

Stavebním záměrem investora je vybudovat na parcele rodinný dům který bude v první fázi sloužit jako jednopodlažní byt pro maminku, ve druhé fázi pak jako dvoupodlažní rodinný dům pro rodinu s dětmi. Ve finálním stádiu pak má dům umožnit maximální možné využití přilehlé zahrady, byť v prudkém svahu. Nulté podlaží na úrovni přilehlé komunikace pak má sloužit jako garáž, případně technické zázemí objektu. Pro své specifi cké výškové uspořádání bude v domě počítáno s výtahem.

Architektonický koncept

Pro architektonický návrh objektu je určující v prvé řadě svažitost terénu. Z této skutečnosti vyplývý výšková členitost objektu, problematičnost využití zahrady, ale také možnost využít přirozených dalekých výhledů k západu a jihozápadu – na historické centrum a rozvojovou zónu města. Členění celkové hmoty domu je tak výsledkem snahy o co největší splynutí stavby se svahem tak, aby se nepřiměřeně netyčil nad své okolí. Zároveň je jeho hmota kompromisem se snahou o co nejmenší objem zemních prací, které budou technicky náročné. Návrh domu tedy tvoří tři hmoty, tři podlaží, které kopírují tvar svahu s možností „přelití“ zatravněného svahu do střech těchto hmot tak, aby objekt byl vizuálně součástí svahu. Z důvodu přímého propojení se zahradou pak bylo obráceno tradiční výškové členění dispozic, tedy finální fáze výstavby objektu bude v horním patře mít obytnou část, ložnice pak budou umístěny o patro níže. Bude tak přirozeně využita stávající rovinatější část zahrady ve výšce budoucího obývacího pokoje. Pro účely této studie je zatím počítáno s tím, že v první fázi bude spodní podlaží, tedy podlaží nad garáží, dispozičně využito jako byt
pro maminku. Celý objekt je řešen jako co možná nejvíce energeticky úsporná stavba. Zvýšené tepelné ztráty objektu, způsobené jeho větší vertikální členitostí budou v co největší míře kompenzovány solárními zisky velkých prosklených ploch 2.NP. Do budoucna pak také střecha 2.NP umožní instalaci solárních či fotovoltaických panelů pro zvýšení efektivity provozu při nakládání s energiemi.

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy