Přestavba obecní stodoly
Zadání Předmětem této architektonické studie je návrh řešení přestavby souboru několika objektů původně vesnického statku na pozemku č.p.24 v obci Úhonice. Objekty jsou ve schematu označeny písmeny A až G. Jejich technický stav i současné využití se liší objekt od objektu. Zatímco v objektech A a C dnes sídlí obecní úřad obce a hospoda, zbývající hospodářské objekty nebyly v posledních letech a desetiletích významněji využívány a představují tak zajímavý potenciál pro další rozvoj. Z analýzy stávající občanské vybavenosti obce vyplynulo, že existuje potřeba multifunkčního prostoru, který by umožňoval provozování řady činností souvisejících s kulturně společenským životem obce. Pro realizaci záměru byl vytipován soubor objektů náležících k původnímu statku, na jehož pozemku stojí i budova dnešního obecního úřadu. Záměrem investora je rekonstruovat tyto objekty na vícefunkční zařízení umožňující provozovat co nejširší spektrum aktivit pravidelného i jednorázového charakteru. Návrh počítá například s pořádáním hasičských bálů, svatebních večírků, divadelních představení dětí z blízké základní školy, společenských setkání seniorů, komerčních, kulturně - vzdělávacích, ale i sportovních akcí a aktivit. Prostor by měl být maximálně prostorově variabilní a provozně hospodárný. Úvod Stá­va­jící zástavba v mnoha obcích v sobě skrývá velký poten­ciál. Zvláště na ven­kově najdeme mnoho objektů, které spolu se změ­nami ve spo­leč­nosti ztra­tily svoji původní funkci, dnes jsou nevy­u­žité a pomalu chát­rají. Zají­ma­vou sku­pinu objektů z hle­diska nového vyu­žití před­sta­vují hos­po­dář­ské objekty býva­lých dvorů. Společně s hlavními objekty těchto dvorů mají většinou velmi dobrou a dnes již kvůli omezujícím normativům neopakovatelnou urbanistickou kvalitu. Právě takovým objektem je i bývalá stodola a přilehlé hospodářské budovy v centrální části obce Úhonice. Popis situace Předmětem návrhu stavby je rekonstrukce stodoly s přilehlými objekty. Stodola tvoří zadní průčelí bývalého statku - dnes areálu obecního úřadu. Hmota stodoly je jednoduchého, obdélníkového tvaru se šikmou střechou. Má severojižní orientaci hřebene. Hlavní fasády s velkými dřevěnými vraty jsou tedy v těžišti východní a západní zdi. Dalšími objekty pak jsou severní přilehlý objekt kolmo přistavěný ke stodole, který tvoří zároveň severní hranici pozemku. Má tedy pouze jižní stěnu, která je ze dvora viditelná. Dalším objektem je budoucí malý technický objekt, protilehlý k severnímu, ležící při jižní straně dvora. Majitel dvora - obec Úhonice - by rád využíval objekty ke společenským akcím, konaným v obci a také k jiným obecnímu životu prospěšným příležitostem. Architektonický koncept návrhu Hlavním principem navrhovaného řešení je zachování a revitalizace kvalit původního urbanistického konceptu tohoto místa. Jde tedy o revitalizaci původního dvora pro nové využití, zdůraznění chrakteru místa, zkvalitnění stávajícího prostředí. Hlavní objekt - stodola je navržen ke kompletní rekonstrukci zchátralých povrchů a konstrukce krovu. Zachová si zcela svůj původní ráz, ani interiér nebude narušen. Zůstane tedy využit jako hlavní společenský prostor. Nové konstrukce budou omezeny pouze na to nejnutnější - vnější zateplení fasády, nová podlaha s topnou funkcí a rekonstrukce obou stávajících otvorů, jejichž charakrer by měl zůstat zachován. Otvory budou nově opatřeny prosklením v dřevěných rámech. Stávající dřevěné žaluzie budou rekonstruovány, typ dřeva okenic bude sladěn s dřevěným obkladem severního vstupního objektu. Severní objekt se vstupem a provozním zázemím je vzhledem ke svému technickému stavu navržen k zásadnější rekonstrukci. Má naopak modernější charakter, což je vyjádřeno zejména nižším sklonem střechy a užitím velkoplošného bezrámového zasklení s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí. Objekt je navržen jako dřevostavba a přes svůj moderní vzhled by měla být v estetickém souladu s původní stodolou. Vnějším jednotícím prvkem obou objektů je dřevěný obklad na fasádě a dřevěná pojízdná vrata hlavní stodoly. Tyto prvky by měly být provedeny ze stejného materiálu a se stejnou povrchovou úpravou (nebo bez ní). Hmoty původních objektů se prakticky nemění, pouze u vstupního objektu dojde ke zmenšení sklonu střechy a mírnému rozšíření. Charakter dvora tak zůstane zachován a bude tvořit vstupní ale také společenskou část pro rozšíření letního provozu sálu. Materiály V návrhu jsou použity kombinace tradičních materiálů, barev a povrchových úprav. Jsou jimi dřevěné tesařské prvky, pohledové smíšené zdivo interiéru stodoly, pálená střešní krytina, bílé omítky. Tyto materiály jsou použity ve společnosti moderních materiálů jako jsou BSH dřevěné prvky, moderní bezrámové velkoplošné zasklení nebo tradiční a stále moderní kamenná dlažba v parteru dvora.
Portfolio Categories:

Rekonstrukce Veřejné a komerční objekty 


Rekonstrukce prodejny

Předmětem této studie je návrh přestavby objektu na Praze 6.

Vzniklý provoz by měl zahrnovat prodejnu italských surovin a specialit, dále pak možnost konzumace zakoupeného jídla přímo na místě. Doplňkovým provozem budou občasné večerní kurzy vaření.
Cílem studie bylo ověření prostorové kapacity stávajícího objektu s ohledem na potřeby zamýšleného využití a následný návrh hmotového, konstrukčního, dispozičního a materiálového řešení.

Stávající stav

Stav objektu odpovídá stáří a dlouhodobému neprovádění údržby. Výplně konstrukcí nevyhovují současným požadavkům, vnější zdi nejsou tepelně izolovány, izolace v podhledu je nedostatečná. V místě okolo komína dochází pravděpodobně k zatékání a následnému vlhnutí zdiva. Původní zdroj tepla na vytápění (elektrický kotel) byl z objektu již před časem demontován.

Vnitřní prostor objektu je prázdný.

Přes viditelné trhliny ve zdivu je objekt považován za staticky stabilní, návrh však předpokládá, že v budoucnu dojde k vyztužení střechy/krovu v rovině podhledu.

Celkový stav objektu dokumentují přiložené fotografie.

Řešení pozemku

V severní části pozemku se rozprostírá štěrková plocha stávajícího parkoviště. Napojení na přilehlou komunikaci zůstane beze změn, rozhledový trojúhelník a další parametry ovlivňující bezpečnost silničního provozu nejsou stavbou dotčeny.
Navržené řešení redukuje stávající parkovací plochu na cca polovinu, přičemž uvažovaný počet parkovacích stání i tak převyšuje požadavek příslušné normy. Celkem je navrženo 12 parkovacích stání, z toho jedno má parametry parkovacího stání pro invalidy.
Vjezd na parkoviště bude skrz uzamykatelnou bránu.
Samotný pozemek bude oplocen jednoduchým pletivovým plotem do výšky 1.8m.
Zbylá plocha pozemku je zatravněna.

Přístupy do objektu

Přístup do objektu bude možný z několika směrů. Hlavní vstup na západní fasádě zůstan zachován, z parkoviště se k němu dostaneme po několika schodech překonávající výškový rozdíl mezi parkovištěm a vstupním podlažím.
Při severní fasádě je zbudována nová přístupová rampa s parametry bezbariérového provozu.
K hlavnímu vchodu bude možno dojít také přímo od zastávky autobusu.
Boční vstup je možný přes nově budovanou dřevěnou terasu. Tímto vchodem vstoupíme přímo do jídelního prostoru s dětským koutkem.
Technická místnost má samostatný vchod z východní strany.

Konstrukční řešení

Dispoziční návrh předpokládá stavební zásahy, které však nebudou mít vliv na statické řešení celého objektu. Předpokládá se vybourání stávajících příček, rozebrání podhledu, vybourání stávající podlahy a její srovnání do roviny, statické zajištění konstrukce krovu/střechy.
Dále pak vybudování nových příček, vybudování kompletního provozního a hygienického zázemí, instalaci nových podhledů, vybudování nové podlahy (vč. podlahového vytápění), zateplení stropu nad novým podhledem a výměnu otvorových výplní.
Zásahy do vnějších rozměrů a vzhledu stavby podléhají schválení ve správních procesech.
Mnohé další stavební úpravy vyplynou v průběhu navazující fáze projektových prací a vzhledem k charakteru rekonstrukce nelze vyloučit změny ani v průběhu výstavby.

Hmotové řešení

Základní hmota objektu zůstává zachována. V rámci stavebních úprav fasády dojde k zateplení objektu. V severovýchodní části objektu dojde k rozebrání stávajícího plechového přístavku na betonové rampě a na jehož místě bude vybudován nový prostor jídelny s dětským koutkem. Tato nová část je doplněna o lehkou dřevěnou terasu s výhledem do zeleně směrem k Šáreckému potoku.
Podél severní fasády přibude nová bezbariérově řešená příjezdová rampa.
S ohledem na výměnu zdroje tepla se předpokládá revize a vyvložkování stávajícího komína, popř. jeho demolice a instalace nového nerezového komína v odpovídající výšce.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel, vytápění objektu bude podlahové. Větrání všech prostorů bude nucené s rekuperací vzduchu. Digestoře v kuchyni budou mít samostatný odtah.
Gastronomické vybavení kuchyně bude řešeno samostatně, bude napájeno elektricky.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě jsou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Napojení na vodovod bude řešeno ve stávající vodoměrné šachtě, měření spotřeby vody bude podružné.
Pro čištění splaškových vodu bude na pozemku vybudována čistička odpadních vod (ČOV). Do doby, než bude v místě vybudována obecní kanalizace, budou přečistěné splaškové vody odváděny do přilehlého Šáreckého potoka.
Napojení na plyn bude řešeno rozdělením stávající přípojky, měření spotřeby plynu bude podružné.
Napojení na elektřinu bude řešeno stávající přípojkou.

/Rekonstrukce prodejny/

Portfolio Categories:

Rekonstrukce 


Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce společných prostor panelového domu v Praze 6 na Dědině zahrnovala především renovaci povrchů výtahové haly a mezibytových chodeb v každém patře, dále pak instalaci podhledů, pokládku podlahových krytin, výměnu elektrorozvodů a instalaci koncových prvků osvětlení včetně bezpečnostních čidel a nouzové systému pro případ požáru.

Nejprve byl důkladně zaanalyzován stávající stav konstrukcí, poté bylo s přihlédnutím k finančním možnostem investora přistoupeno k samotnému návrhu a následné realizaci.

Stručný koncept návrhu

1. Výtahová hala

 • hala bude opatřena SDK předstěnou, která skryje požární vedení a hydrant
 • předstěnu je nutno vnímat jako pohledově nejvýznamnější část rekonstrukce
 • možnost doplnění návrhu o směrované bodovky (nasvícení stěny Perlata)

 2. Mezibytové chodby

 • podhled dvouúrovňový SDK – skrytí elektrorozvodů
 • vestavná svítidla zapuštěná do střední části podhledu – klasicky spínaná
 • vestavné LED podsvícení na pohybové čidlo – orientační funkce
 • výměna stávajících dveří od bytů
 • elektrostoupačka opatřena novým nátěrem
 • podlaha PVC Armstrong Medintone v různých barevných odstínech
 • omítka barva světlá (barevný nádech nebo bílá – dle ceny)

3. Další konstrukce

 • řešení schodiště
 • prosklené dveře
 • vypínače
 • zvonková tabla
 • revizní a větrací otvory
 • nouzové osvětlení
Portfolio Categories:

Rekonstrukce