home-1

Nabí­zíme Vám vyhotovení inspirativní architektonické studie domu, jejíž součástí může být návrh rodinného domu, dřevostavby nebo dalších typů staveb. Dále zpracujeme pro­jekt dřevostavby, rodinného domu a dalších druhů staveb včetně kompletní projektové dokumentace. Vypracujeme také svěží návrh inte­ri­éru včetně následné realizace interiéru na klíč. Navr­hu­jeme novostavby, dře­vostavby, rekon­strukce, pří­stavby a inte­ri­éry těchto typů sta­veb: rodinné domy, vily, byty, bytové domy, rekre­ační objekty, pensiony, hotely, admi­nis­tra­tivní a komerční budovy, sakrální stavby, stavby občan­ské vyba­ve­nosti a dopravní stavby. Naše pro­jekty spl­ňují stan­dardy pro níz­ko­ener­ge­tický dům, pasivní dům nebo aktivní dům. Našim vel­kým téma­tem je eko­lo­gické byd­lení, které se zabývá nejen sni­žo­vá­ním spo­třeby ener­gií v domě, ale také výbě­rem mate­ri­álů a kon­strukcí s ohle­dem na celý životní cyk­lus stavby a dalšími aspekty ohleduplného bydlení.