Rekonstrukce RD Úvaly

Zadání

Stávající dům se nachází v okrajové části obce Úvaly. Záměrem bylo zrekonstruovat dům tak, aby vyhovoval požadavkům 5-ti členné rodiny, po stránce technické i estetické. Kromě půdorysných dispozic se také mění pozice vstupu do objektu, zvětšuje se stávající garáž a buduje se nová zahradní terasa.

Základní hmotové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována, kromě protažení objektu garáže ve stávajícím profilu, kvůli vytvoření dalšího krytého stání. Materiálově bude exteriér domu zrekonstruován a po zateplení budou na fasádě použity plochy cembonitového obkladu v kombinaci s omítkou. Střecha bude po rekonstrukci a zateplení opláštěna plechovou, titan-zinkovou krytinou. Objekt garáže bude kromě prodloužení zastřešen plochou střechou namísto původní pultové, aby se hmotově přiblížil ke kubusu schodiště. Malé okenní otvory ve štítových zdech budou nahrazeny vikýři s většími plochami prosklení. V zadní části budovy, ve styku se zahradou, vzniknou větší otvory spojující obytnou část se zahradou a bude zde také vybudována dřevená terasa s pergolou.

Dispoziční řešení

Úpravy vnitřní dispozice spočívají zejména v navržení nové koncepce vstupu do objektu s vytvořením kvalitnejších vstupních prostor. V přízemí je obývací pokoj i kuchyň orientována na jižní, zahradní stranu, ložnice a schodiště je pak orientována k severu, s koupelnou uprostřed dispozice. V patře jsou tři samostatné ložnice s koupelnou. Koncepce návrhu rekonstrukce je v podstatě založena na styku obytné části se zahradou, umístění vstupu mimo schodiště a situování dětských pokojů do patra. Konstrukci interiérového schodiště návrh zachovává.

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly
Rekonstrukce rodinného domu Úvaly
 
 

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


Přestavba stodoly na RD

Stávající vesnické stavení se nachází na okraji obce Líšnice, Praha — západ. Záměrem je přestavět stávající stodolu na rodinné bydlení. Z důvodů špatného technického stavu stávajících konstrukcí byl zvolen postup prvotního zbourání současné stavby a následné znovuvybudování nové stavby ve stejné poloze se zachováním charakteristického vzhledu stodoly. Bydlení bude sloužit čtyřčlenné rodině. Požadavkem je propojení obytné části se zahradou v přízemí. Za tímto účelem bude nutné terén vyhloubit a vytvořit svahování z horní zahrady na úroveň přízemí domu.

Vývoj návrhu přestavby stodoly

Přáním investora bylo vybudovat nové rodinné bydlení na pozemku vesnického domu, který je dlouhodobým rodinným majetkem. První úvahy směřovaly k myšlence postavit novou dřevostavbu v jiné části pozemku. Při obhlídce místa však vznikla idea vybudovat nové bydlení ve stávající stodole, která nabízí zajímavý potenciál pro nové využití prostoru s jedinečnou atmosférou.
Základními faktory, které vstupují do návrhu jsou orientace ke světovým stranám, rozdílné výškové poměry vstupní (uliční) úrovně a zahrady a omezení daná konstrukčním uspořádáním stodoly. Prvotní návrhy se snaží vypořádat s daným prostorem dvojím způsobem. První volí obrácený způsob uspořádání podlaží, kdy ve vstupním přízemí je umístěna klidová část domu s ložnicemi a v patře je obytná část, která je propojena přímo se zahradou. Druhý přístup volí tradiční uspořádání s obytnou částí v přízemí, která je propojena s malou předzahrádkou na jižní straně domu, která dále stoupá do celé zahrady.
Každá z těchto variant obsahuje určité kompromisy, které společně s dalšími faktory, jako je technický stav stodoly a technická omezení z takovéto přestavby vyplývající (chybějící základy, pravděpodobná potřeba provedení nové konstrukce krovu, obtížné zateplování a hydroizolace stavby apod.), vedly k rozhodnutí stávající stodolu zbourat a na jejím místě postavit stavbu novou, která bude respektovat jedinečný ráz tohoto vesnického stavení.

Hmotové řešení

Základní hmota stávající stodoly je zachována, pouze ze severní strany je hmota nového domu protažena o cca 2 m na úroveň půdorysného zalomení v uliční fasádě. Střecha domu je sedlová. Fasáda domu je členěna reminiscencí na velká stodolová vrata. Na uliční fasádě je toto členění tvořeno dřevěným obkladem, směrem do zahrady je velké prosklení možné uzavřít posuvnou dřevěnou stěnou.

Dispoziční řešení

Vstup do domu se nachází v místech současného vstupu do stodoly. Ze zádveří je přístupná technická místnost, která je průchozí do kuchyně. Dále vstupujeme do velkorysé centrální části domu, která je otevřena do krovu a schodištěm je propojena s galerií v patře. V přízemí této centrální části domu se nachází jídelna, která odjakživa tvoří ústřední bod života rodiny a společenství přátel. Prostor je zpříjemněn krbem, který zároveň opticky odděluje vstupní část. Stěna do zahrady je velkoryse prosklená a pouští do hloubky prostoru sluneční světlo a propojuje interiér s venkovní terasou a zahradou. Po stranách centrálního prostoru je ve velké nice umístěna kuchyň a na druhé straně obývací pokoj. Tyto prostory jsou nenásilně oddělené od hlavního prostoru a zároveň umožňují vzájemnou komunikaci obyvatel domu. V přízemí je také k dispozici sociální zázemí se sprchou. Za schody do patra je dále umístěna pracovna, která může sloužit také jako pokoj pro hosta.
Galerie v patře rozšiřuje možnosti pobývání v domě, je zde možné umístit knihovnu s posezením, děti si zde mohou hrát apod. Z galerie jsou přístupné dva dětské pokoje, ložnice a koupelna.

Materiálové řešení

Založení domu je uvažováno na betonové desce, případně na pasech. Nosná konstrukce domu je dřevěná rámová nebo skeletová. Zvažovány jsou dvě varianty. První varianta počítá s konstrukcí klasické rámové (sloupkové) dřevostavby s tepelnou izolací z min. vlny nebo dřevovláknitou izolací a difusně otevřenou skladbou pláště.
Druhá varianta počítá s nosným dřevěným skeletem z lepených trámů a výplní ze slaměných balíků. Vnitřní omítky by v tomto případě byly hliněné. Příčky by bylo možné pro zlepšení akumulace tepla zhotovit z hliněných nepálených cihel. Vnější omítky mohou být polymerové hliněné nebo vápenné. Omítky jsou zhotoveny ručně s plochými reliéfy na fasádě do ulice. Sokl je antracitově černý a reliéfy jsou probarveny do omítky žluto oranžovým odstínem (německý zlatý okr).
Krytina je tvořena keramickými drážkovanými taškami černé břidlicové barvy.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Rekonstrukce prodejny

Předmětem této studie je návrh přestavby objektu na Praze 6.

Vzniklý provoz by měl zahrnovat prodejnu italských surovin a specialit, dále pak možnost konzumace zakoupeného jídla přímo na místě. Doplňkovým provozem budou občasné večerní kurzy vaření.
Cílem studie bylo ověření prostorové kapacity stávajícího objektu s ohledem na potřeby zamýšleného využití a následný návrh hmotového, konstrukčního, dispozičního a materiálového řešení.

Stávající stav

Stav objektu odpovídá stáří a dlouhodobému neprovádění údržby. Výplně konstrukcí nevyhovují současným požadavkům, vnější zdi nejsou tepelně izolovány, izolace v podhledu je nedostatečná. V místě okolo komína dochází pravděpodobně k zatékání a následnému vlhnutí zdiva. Původní zdroj tepla na vytápění (elektrický kotel) byl z objektu již před časem demontován.

Vnitřní prostor objektu je prázdný.

Přes viditelné trhliny ve zdivu je objekt považován za staticky stabilní, návrh však předpokládá, že v budoucnu dojde k vyztužení střechy/krovu v rovině podhledu.

Celkový stav objektu dokumentují přiložené fotografie.

Řešení pozemku

V severní části pozemku se rozprostírá štěrková plocha stávajícího parkoviště. Napojení na přilehlou komunikaci zůstane beze změn, rozhledový trojúhelník a další parametry ovlivňující bezpečnost silničního provozu nejsou stavbou dotčeny.
Navržené řešení redukuje stávající parkovací plochu na cca polovinu, přičemž uvažovaný počet parkovacích stání i tak převyšuje požadavek příslušné normy. Celkem je navrženo 12 parkovacích stání, z toho jedno má parametry parkovacího stání pro invalidy.
Vjezd na parkoviště bude skrz uzamykatelnou bránu.
Samotný pozemek bude oplocen jednoduchým pletivovým plotem do výšky 1.8m.
Zbylá plocha pozemku je zatravněna.

Přístupy do objektu

Přístup do objektu bude možný z několika směrů. Hlavní vstup na západní fasádě zůstan zachován, z parkoviště se k němu dostaneme po několika schodech překonávající výškový rozdíl mezi parkovištěm a vstupním podlažím.
Při severní fasádě je zbudována nová přístupová rampa s parametry bezbariérového provozu.
K hlavnímu vchodu bude možno dojít také přímo od zastávky autobusu.
Boční vstup je možný přes nově budovanou dřevěnou terasu. Tímto vchodem vstoupíme přímo do jídelního prostoru s dětským koutkem.
Technická místnost má samostatný vchod z východní strany.

Konstrukční řešení

Dispoziční návrh předpokládá stavební zásahy, které však nebudou mít vliv na statické řešení celého objektu. Předpokládá se vybourání stávajících příček, rozebrání podhledu, vybourání stávající podlahy a její srovnání do roviny, statické zajištění konstrukce krovu/střechy.
Dále pak vybudování nových příček, vybudování kompletního provozního a hygienického zázemí, instalaci nových podhledů, vybudování nové podlahy (vč. podlahového vytápění), zateplení stropu nad novým podhledem a výměnu otvorových výplní.
Zásahy do vnějších rozměrů a vzhledu stavby podléhají schválení ve správních procesech.
Mnohé další stavební úpravy vyplynou v průběhu navazující fáze projektových prací a vzhledem k charakteru rekonstrukce nelze vyloučit změny ani v průběhu výstavby.

Hmotové řešení

Základní hmota objektu zůstává zachována. V rámci stavebních úprav fasády dojde k zateplení objektu. V severovýchodní části objektu dojde k rozebrání stávajícího plechového přístavku na betonové rampě a na jehož místě bude vybudován nový prostor jídelny s dětským koutkem. Tato nová část je doplněna o lehkou dřevěnou terasu s výhledem do zeleně směrem k Šáreckému potoku.
Podél severní fasády přibude nová bezbariérově řešená příjezdová rampa.
S ohledem na výměnu zdroje tepla se předpokládá revize a vyvložkování stávajícího komína, popř. jeho demolice a instalace nového nerezového komína v odpovídající výšce.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel, vytápění objektu bude podlahové. Větrání všech prostorů bude nucené s rekuperací vzduchu. Digestoře v kuchyni budou mít samostatný odtah.
Gastronomické vybavení kuchyně bude řešeno samostatně, bude napájeno elektricky.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě jsou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Napojení na vodovod bude řešeno ve stávající vodoměrné šachtě, měření spotřeby vody bude podružné.
Pro čištění splaškových vodu bude na pozemku vybudována čistička odpadních vod (ČOV). Do doby, než bude v místě vybudována obecní kanalizace, budou přečistěné splaškové vody odváděny do přilehlého Šáreckého potoka.
Napojení na plyn bude řešeno rozdělením stávající přípojky, měření spotřeby plynu bude podružné.
Napojení na elektřinu bude řešeno stávající přípojkou.

/Rekonstrukce prodejny/

Portfolio Categories:

Rekonstrukce 


Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce společných prostor panelového domu v Praze 6 na Dědině zahrnovala především renovaci povrchů výtahové haly a mezibytových chodeb v každém patře, dále pak instalaci podhledů, pokládku podlahových krytin, výměnu elektrorozvodů a instalaci koncových prvků osvětlení včetně bezpečnostních čidel a nouzové systému pro případ požáru.

Nejprve byl důkladně zaanalyzován stávající stav konstrukcí, poté bylo s přihlédnutím k finančním možnostem investora přistoupeno k samotnému návrhu a následné realizaci.

Stručný koncept návrhu

1. Výtahová hala

 • hala bude opatřena SDK předstěnou, která skryje požární vedení a hydrant
 • předstěnu je nutno vnímat jako pohledově nejvýznamnější část rekonstrukce
 • možnost doplnění návrhu o směrované bodovky (nasvícení stěny Perlata)

 2. Mezibytové chodby

 • podhled dvouúrovňový SDK – skrytí elektrorozvodů
 • vestavná svítidla zapuštěná do střední části podhledu – klasicky spínaná
 • vestavné LED podsvícení na pohybové čidlo – orientační funkce
 • výměna stávajících dveří od bytů
 • elektrostoupačka opatřena novým nátěrem
 • podlaha PVC Armstrong Medintone v různých barevných odstínech
 • omítka barva světlá (barevný nádech nebo bílá – dle ceny)

3. Další konstrukce

 • řešení schodiště
 • prosklené dveře
 • vypínače
 • zvonková tabla
 • revizní a větrací otvory
 • nouzové osvětlení
Portfolio Categories:

Rekonstrukce 


návrh interiéru Podolí
Cílem návrhu bylo vytvořit příjemný teplý moderní interiér, který bude zároveň působit jednoduchým a vzdušným dojmem. Jedním z hlavních úkolů bylo nalézt funkční a přehledné dispoziční řešení. Přáním klienta bylo zmodernizovat stávající byt a provést nutné dispoziční změny směřující ke zkvalitnění užívání obytného prostoru a kuchyně a vytvoření dostatečného množství úložných prostor. Návrh se zabývá celkovou dispoziční koncepcí a celkovým návrhem interiéru všech místností.

Dispoziční řešení

Za účelem získání více prostoru pro koupelnu a novou šatnu je poměrně prostorná hala redukována. Ke koupelně je také přiřazena předsíňka. Vznikla tak velkorysejší koupelna s velkou vanou a sprchovým koutem, dvojumyvadlem a prostorem pro pračku a elektrický kotel. Na místě stávající malé a nevyhovující kuchyně je vytvořena nová šatna přístupná skrz velkou vestavnou skříň ve vstupní hale. Samostatný záchod je rozšířen tak, aby bylo možné do něj umístit malé umyvadlo. Dispozice pokoje zůstává nezměněna, do nik jsou vestavěny skříně. Hlavní obytný prostor je zvětšen a pojme tak i jídelnu a kuchyň vestavěnou do hluboké niky. Jednotlivé funkční zóny jsou jasně oddělené s definovanou centrální komunikační zónou. Kuchyně poskytuje dostatek pracovní plochy i úložných prostor s logickým uspořádáním. V nice působí odděleně od obytného prostoru, umožňuje však pohled ke stolu a do obytné části včetně možnosti sledování televize. Ložnice je minimalizována a navazuje na ni vlastní šatna.

Materiálové řešení

Interiér je laděn do teplých světlejších tónů s jemnými variacemi a kontrasty. Nábytek je z lamina ve dřevěném dekoru tábáková třešeň s doplňující krémovou barvou. Stěny jsou s výjimkou ložnice bílé. Záda obývací stěny jsou obloženy umělým kamenem světlé barvy. Stěny ložnice mají krémovou barvu, za postelí je stěna tvořena vinylovou tapetou s jemným abstraktním vzorem. Podlaha obytných částí je z dřevěných lamel s dubovou bělenou dýhou. Čalounění sedačky a židlí je provedeno ve světlé vanilkové barvě. U sedačky jde o teflonovou látku pro snadnější údržbu. U prosklených dveří do obytného prostoru je počítáno s pískovaným vzorem. Dveře jsou dýhované v ořechu, obložky a podlahové lišty jsou bílé. Pracovní deska kuchyně je krémová, záda jsou z lesklého lamina ve výrazném dekoru medové olivy. Dlažba probíhající halou, koupelnou, šatnou a toaletou je světlá téměř bílá velkoformátová. Koupelna a záchod jsou obloženy keramickým obkladem s použitím listel a nerezových pásků v kombinaci béžové a antracitové ve sprchovém koutě. Osvětlení dokresluje náladu interiéru a umožňuje vytvoření různé atmosféry. Svítidla jsou volena v moderním designu se zřetelem na údržbu a použití úsporných zdrojů. [box type="download"]ukázka návrhu interiéru [1.0Mb][/box]
Portfolio Categories:

Interiéry Rekonstrukce 


Nizkoenergetický RD
Novostavba rodinného domu se nachází na okraji obce Šestajovice nedaleko Prahy. Okolní zástavba má charakter nízkopodlažního rodinného bydlení. Záměrem je postavit rodinný dům pro tří až čtyřčlennou rodinu. Přáním klienta je jednoduchý a moderní dům propojený se zahradou. Cílem studie je také definovat koncept využití stávajícího domu na pozemku. Tento byl vyhodnocen jako nevyhovující k trvalému bydlení. Proto bylo přistoupeno k řešení situace novostavbou rodinného domu na výhodnější části pozemku.

Hmotové řešení

Základní hmotu domu tvoří jednoduchý kvádr, který je odlehčen okny a rastrem dřevěné fasády. Dům je doplněn o lehké dřevěné konstrukce pergoly a přístřešku pro auto. Ze střechy vystupuje hranol schodiště. Počítá se s popínavou zelení, která oživí pergolu a vstup na terasu. Na střeše budou také truhlíky se vzrostlejší zelení.

Dispoziční řešení

Dům je situován na severní straně pozemku přiléhající ke komunikaci. Tato poloha vhodně využívá prosluněnou část zahrady s výhledem do Klánovického lesa a zároveň odcloňuje zahradu od ulice. Zastavěná plocha domu a kryté stání pro auto plně využívá šíři pozemku. Minimální odstup od uliční čáry navazuje na sousední dům a umožňuje zkrácení přístupové cesty k domu. Vstup je chráněn závětřím. Ze vstupní haly je přístupné nejen zázemí domu, ale i pracovna a hlavní obytný prostor. Zázemí je tvořeno otevřenou šatnou, samostatnou toaletou, malou koupelnou a technickou místností, která zároveň slouží jako prádelna a sklad. Obytný prostor je otevřený, a přesto, že není příliš veliký, působí vzdušně díky odlehčenému trámovému stropu a velkorysému prosklení. Obytný prostor je i díky zastřešené pergole a terase volně protažen do zahrady. Prostorná kuchyně je opticky oddělená díky jejímu umístění v zákoutí. Vzniká tím druhý rozšiřující prostorový plán zdůrazněný barovým pultem. Z haly se také vstupuje do druhého podlaží, kde se nachází hlavní koupelna a samostatný záchod. Dále pak dětský pokoj, odpočinková místnost s knihovnou a televizí, kterou lze do budoucna využít jako dětský pokoj. Ložnice rodičů má vlastní zázemí ve formě šatny a malé koupelny. Plochá střecha domu je přístupná po šikmočarém schodišti. Část střechy je využita jako terasa s výhledem na okolní zástavbu a les. Obvod terasy je chráněn dřevěnými truhlíky, které budou osázeny zelení. Stávající dům bude částečně ubourán a zastřešen novou pultovou střechou. Část bude využita jako otevřený prostor s posezením u grilu, s možností sušení prádla a skladem dřeva. V uzavřené části bude sauna s koupelnou a wc, vstup do stávajícího sklepa a prostorný sklad.

Materiálové řešení

Dům bude stát na základové desce, konstrukční systém je uvažován jako zděný s tepelnou izolací a provětrávaným lehkým obvodovým pláštěm, který bude tvořen překládanými modřínovými prkny bez povrchové úpravy. Změna směru kladení prken ve vodorovném a svislém směru oživí plochu odlišnými odrazy světla a stínu. V průběhu času získá fasáda přírodní stříbřitošedý vzhled. Stropní konstrukce jsou uvažovány dřevěné trámové, v obytném prostoru jsou přiznané.
Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


RD Daleké Dušníky

Přáním klienta je vybudovat na vlastním pozemku na okraji obce Daleké Dušníky rodinné sídlo naplňující přání a představy o nastávajícím společném životě na okraji obce v kontaktu s okolní přírodou. Klient přišel na začátku spolupráce s velmi konkrétním funkčním zadáním a rámcovou cenovou představou. Během přípravy studie projektu v těsné spolupráci s klientem bylo zadání vtěleno do výsledné podoby vesnického domu a jeho optimálního usazení na daný pozemek.

Koncept řešení

Dispoziční řešení navrženého objektu vychází především z požadavků a představ klienta, budoucího uživatele domu. Výrazným požadavkem, ovlivňujícím návrh je požadavek na úzké propojení obytné části se zahradou, rozumné zajištění soukromí ve vztahu k obci a co největší oslunění obytných ploch. Hmota domu je rozdělena opticky do dvou částí. Dolní, vstupní podlaží na úrovni terénu je rozlehlejší a obsahuje hlavní obytnou část (kuchyň, jídelna, obývací pokoj), která je přímo propojena se zahradními terasami. Do domu se zde vstupuje ze severní strany kde vstup kryje větší pergola. První vstupní zónu tvoří jakési zádveří, kde bude umístěn pelech pro psa. Za tímto zádveřím je vstupní hala, ze které je přístup do obytné části, šatny a koupelny, přes kterou je přístupné technické zázemí. Dále je tu přístup do hostovského pokoje a vstup do přiléhající garáže. Z komunikační části velkého obytného prostoru je přístup do menší posilovny, která sdílí stejnou terasu s obývacím pokojem. Schodiště do druhého podlaží je koncipováno jako přirozený členící prvek v obytném prostoru – rozděluje tento prostor na kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Tyto obytné funkce jsou schodištěm odděleny od komunikační části. Domovní komunikace tak nebude rušit provoz v obytných zónách, nebude však od nich ani striktně oddělena. I vertikální komunikace obyvatel by tak měla zůstat přehlednou součástí života domu, zároveň by neměla být rušícím prvkem. Po schodišti je přístup do patra, kde je klidná, noční část objektu. Nachází se zde tři ložnice, samostatné wc a koupelna se záchodem, sprchou, vanou a umyvadlem. Ložnice rodičů je doplněna o samostatnou šatnu a je z ní také výstup na terasu, která tvoří střechu garáže a doplňkových prostorů 1.NP. Z chodby ve 2.NP bude výstup do úložných prostor pod střechou v místech, kde bude instalován podhled (koupelna, šatna).

Materiálové řešení

V návrhu rodinného domu je použito především přírodních materiálů, které vytvoří příjemnou atmosféru pro bydlení a budou přirozeně navazovat na své okolí. Sokl domu je navržen v hladké světlé omítce, horní část objektu je obložena přírodním dřevěným obkladem bez povrchové úpravy (modřínové palubky). Nosná část stropů, pergoly a venkovní konstrukce budou dřevěné. Střecha je plechová z velkoplošných pásů na stojatou drážku. Střecha nad garáží je z velké části řešena jako zelená, porostlá travinami, zbytek střech je řešen jako terasa s dřevěnou palubovou podlahou. Podobně je navržena také terasa na terénu na rozhraní interiéru a exteriéru.

Portfolio Categories:

Rodinné domy 


přístřešek k RD Ptice

Tento drobný projekt zahrnuje návrh přístřešku nad hlavním vstupem do rodinného domu. Přístřešek vytváří ochranu proti povětrnostním vlivům a zlepšuje tak komfort při příchodu do domu. Velikost přístřešku je dána stávající zastavěnou plochou dlážděné terasy před vstupem, která vyplňuje plochu závětří tvořeného stěnou garáže a domu ve tvaru lichoběžníku. Koncept architektonického ztvárnění přístřešku spočívá v konstrukční jednoduchosti, moderním vzhledu, který zároveň přirozeně komunikuje se stávajícím domem. Návrh kombinuje nosné dřevěné prvky se skleněnou střechou a ocelovými kotvícími prvky.

Nosná konstrukce

Hlavním nosným prvkem je dřevěný trám o rozměrech 220x120mm. Do stěn je kotven pomocí atypických konzol, které se zařezávají v ose do trámu. Zajištěny jsou spodní plotnou (součást konzoly) a dvěma svorníky M12. Minimální uložení trámu na konzolu je 80mm. Rovinu střechy ve 2% spádu tvoří dřevěné krokve o rozměrech 80x140mm. Tyto jsou kotvené do stěny pomocí konzoly tvaru „L“ jištěná vrutem ze spodní strany. Pro skrytí šroubů budou v krokvi vyfrézovány otvory.  Krokve jsou osedlány na hlavní trám. Maximální hloubka osedlání je 25mm a spoj je ze shora jištěn vrutem. Na konci krokví je vyhotoveno vybrání 80x80mm pro uložení okapu. Veškeré dřevěné prvky jsou z KVH profilů (řezivo třídy C24!) v pohledové kvalitě Si, opatřené lazurou ve stejné barvě jako stávající dřevěné prvky na domě.

Zastřešení

Zastřešení tvoří tři skleněné tabule z tvrzeného bezpečnostního skla s fólií. Tabule budou uložené na podkladové pryžové pásky na krokvích. Ze stran budou kotveny lištou do krokví. Veškeré spoje budou zasilikovány.

Zámečnické a klempířské konstrukce

Kotevní prvky hlavního nosného trámu a krokví tvoří na míru zhotovené konzoly ze žárově pozinkované oceli. Svařence jsou zhotoveny z plechu o síle 6mm. Dvě větší konzoly pro nosný trám jsou kotveny do železobetonového věnce, malé konzoly pro krokve jsou kotveny do stávajícího dutinového zdiva. Obojí pomocí chemických kotev (podrobněji viz statika). Povrchová úprava bude provedena kovářskou barvou v odstínu antracit nebo černá.

Klempířské konstrukce tvoří oplechování lemu střechy min. 15 cm nad úroveň střešní roviny, okapový žlab se svodem čtvercového průřezu 80x80mm. Vnější stěna žlabu má výšku 60mm. Sklo bude mít dostatečný přesah, aby bylo zajištěné odkapávání. Svod bude pod zemí napojen na připravenou ležatou kanalizaci pomocí přechodového prvku. Bude osazen čistící a kontrolní kus.

Portfolio Categories:


RD Roztoky

Záměrem je postavit rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. Přáním klienta je jednoduchý a moderní dům s plochou střechou, množstvím úložných prostor a propojení domu se zahradou.

Základní hmotové řešení

Podélná hmota domu je dána tvarem pozemku a snahou o maximální využití jižní a východní části zahrady. Hlavní obytný prostor chrání před ostrým letním sluncem zavěšená pergola.

Dispoziční řešení

Do domu se vstupuje vstupní halou, která je členěna na špinavou a čistou zónu. V první zóně je situována šatna a botník. Druhá zóna slouží jako komunikační prostor, ze kterého se dále vstupuje do pracovny sloužící také jako hostinský pokoj, koupelny s prádelnou a do hlavního obytného prostoru. Obytný prostor je propojen se zahradou a terasou velkými francouzskými rohovými okny. Kuchyně situovaná v zadní části v nice oddělitelné od hlavního prostoru.

Z obytného prostoru se vstupuje do patra po zalomeném schodišti. Zde jsou z centrální chodby přístupné dva dětské pokoje, velká ložnice s vlastní šatnou, koupelna, samostatný záchod a technická místnost.

Materiálové řešení a technologie

Konstrukční systém je uvažován jako zděný s kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Vnitřní schodiště, pergola a okna jsou dřevěná. Fasáda přízemí bude obložena cihelnými pásky, patro je omítnuto tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Zábradlí francouzských oken v patře jsou skleněná. Okna budou stíněna venkovními žaluziemi nebo roletami, velké prosklené plochy mohou být chráněny posuvnými lamelovými stěnami.

Vytápění a ohřev vody zajišťuje plynový kotel, topení bude podlahové. V domě bude instalováno nucené centrální větrání s rekuperací tepla.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


přístavba chalupy Rýžoviště

Součástí rekonstrukce horské chalupy v části obce Rýžoviště – Harrachov byl návrh nové přístavby ke stávajícímu objektu, dále pak návrh nového zastřešeného parkovacího místa pro dva automobily, rekonstrukce zateplení stávající části objektu a kompletní výměna oken.

Architektonické řešení, popis projektu

Projekt rekonstrukce ve své první fázi zahrnuje zrušení stávající přístavby a její nahrazení větší, novou přístavbou. Součástí jsou také terénní úpravy včetně stavby zastřešeného parkovacího místa na severní straně objektu, kde mohou parkovat dva osobní automobily. Střecha parkovacího prostoru vytváří novou terasu objektu, částečně chráněnou od okolí (zejména od přilehlé komunikace) pevnými květníky pro keřovitou zeleň. Objekt parkovacího prostoru je z estetických a architektonických důvodů zasunut do stávajícího svahu tak, aby pohledově činil téměř přirozenou součást svahu.

Stavba bude ve velké míře využívat přírodních materiálů typických pro danou oblast. Přístavba byla původně navržena jako dřevostavba, později došlo ke změně materiálu na cihelné bloky. Fasáda bude obložena kamenným obkladem. Střešní krytinu tvoří hladký ocelový poplastovaný plech Lindab na dvojitou stojatou drážku. Nutné opěrné zdi a konstrukce zastřešení vnějšího parkování budou betonové. Dlažby jsou navrženy z přírodního kamene. Dlažby na rostlém terénu budou uloženy do propustného lože.

Zateplení stávající stavby bude možno provést samostatně v navazující fázi rekonstrukce. Bude znamenat rozebrání stávajícího dřevěného obkladu budovy, instalace 15-20 cm fasádní instalace a opětovné instalace dřevěného obkladu na provětrávanou mezeru. Materiál obkladu bude sjednocen s obkladem podbití střechy přístavby – bude zvolena oblastně obvyklá barevná úprava dřeva – nátěr XYLADECOR Oversol Vlašský ořech. Na stávající stavbě budou v rámci zateplení vyměněna okna – bude zachován tvar a barva oken stávajících.

Hmotové řešení

Objem stávající přístavby bude navýšen. Hmota však bude lépe než dosud navazovat na koncepci původní budovy – krov naváže svým tvarem na stávající krovovou konstrukci. Z pohledu shora tak bude stavbou nové východní přístavby vytvořen půdorysný kříž. Hřeben střechy naváže na hřeben stávající stavby, stejně jako okapní hrana bude výškově navazovat na hranu stávající střechy. Objem přístavby je zasunut do západního přilehlého svahu, na straně odvrácené od přilehlé komunikace. Přístavba se proto v pohledech z komunikace či při pohledu z protějšího kopce projeví pouze minimálně.

Pro zajištění dostatečné parkovací kapacity na vlastním pozemku a to i v zimních měsících je k tomuto účelu navrženo zastřešené parkovací stání pro dva osobní automobily. Stání je „zakousnuto“ do svahu přilehlého k budově chaty a to na její severní straně. Tvar zastřešení je volen tak, aby i objemově prostor stání a terasy na střeše tohoto prostoru co nejvíce pohledově navazoval na svah. Čelní hrana vnější stavby je proto zkosena ve směru svahu a v horní části kde nosná konstrukce přechází do konstrukce květníků je opatřena dřevěným obkladem. Květníky budou osázeny zelení.

Dispoziční řešení

Přístavba bude sloužit k tomu, aby se mohlo dispozičně a funkčně odlehčit 1.NP a prostor zde dostal dimenze vhodné pro užívání vícečlennou rodinou.

První podlaží přístavby tak nově bude obsahovat hygienické zázemí objektu, zadní letní vstup do objektu se zádveřím a větší kuchyň s příslušenstvím. Prostor kuchyně by měl být přes uzavíratelnou příčku propojen se stávajícím obývacím pokojem. Funkce obývacího pokoje tak bude jasněji vyjádřena než tomu bylo dosud a to svou velikostí, i napojením na kuchyňskou část prostoru. V obývacím pokoji bude nově instalován krb. Bude proto použit stávající komín, který bude nově vyvložkován.

Druhé, podkrovní podlaží přístavby bude dispozičně navazovat na prostor stávajícího schodiště a bude obsahovat dvě menší ložnice s malou koupelnou.

Přístavba je umístěna na východní straně stávajícího objektu. Jde o stranu od komunikace i protějšího svahu pohledově skrytou za budovou stávající.

Řešení pozemku

Na severní straně chaty vznikne zastřešené parkovací stání s pobytovou střešní terasou, která bude navazovat na nový severní vstup do objektu.

Materiálové řešení

nosné obvodové zdivo – Porotherm 190 AKU P15 + EPS GRAYWALL 160

obklad  – pohledový přírodní kámen, modřínové palubky opatřené nátěrem

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy