Nové městské prostory II.

Štrasburk – Francie

Štrasburk, hlavní město provincie Alsasko, byl původně hraničním městem římského impéria, dnes zde sídlí Evropský parlament, Soudní dvůr pro lidská práva a řada jiných mezinárodních organizací. Historické jádro reprezentuje charakteristický středověký model města s úzkými, křivolakými ulicemi, cennými historickými památkami a mnoha zachovalými starými domy z hrázděného zdiva. Historické jádro města má však také část novodobou, vystavěnou na místech starších staveb zničených při bombardování za druhé světové války.

Staré městské jádro leží mezi řekou Ill a širokým příkopem pevnosti Fossé de Faux a má rozlohu 1 x 1,5 km. Kolem historického jádra jsou novější městské čtvrti z různých období, tady se také nalézá železniční stanice s velkým náměstím Place de la Gare. Značná část lidí bydlí v centru, střed města patří od roku 1988 k chráněným památkám UNESCO. Dramatická změna veřejných prostorů a městské dopravy začala kolem roku 1990, protože dopravní situace byla stále chaotičtější a křivolaké uličky nebyly s to zvládnout tak velký dopravní nápor, znečištění vzduchu poškozovalo stavební památky a střed města se stal neatraktivním.

Dlouhodobé plány pro přestavbu města

V roce 1989 byly pod vedením starostky Catherine Traumbert připraveny plány dlouhodobé přestavby města, jejichž prioritami se stal příjemný pobyt ve městě, cyklistická a hromadná doprava a snížení dopravy automobilové.

Plán zahrnoval tři etapy:

  1. zřízení silničního okruhu, který byl otevřen v roce 1992;
  2. uzavření středu města pro větší část projíždějící dopravy;
  3. výstavba nového dopravního systému, konkrétně 12,6 km dlouhé tramvajové linky A, která byla uvedena do provozu roku 1994.

Tramvajová linka A má severo-jižní směr, 22 zastávek a stala se příležitostí k úpravě veškerých náměstí a ulic. Některé ulice byly pro automobilovou dopravu uzavřeny zcela a byly tak vyhrazeny jen tramvaji a chodcům. Zároveň se upravily dlažby na celou šířku ulice.

V ostatních ulicích se realizovala vedle chodců, cyklistů a tramvají pomalá automobilová doprava. Na předměstích jsou tramvaje vedeny po samostatných trasách.

Na mnoha místech města se objevil nový městský mobiliář a květinová výzdoba. Lineární koncepce městského prostoru umožnila zřízení parků a vysázení stromů na okrajích města. Hlavní odpovědnost za realizaci zeleného programu měl krajinář Alfred Peter.

Moderní tramvaji jako dopravnímu prostředku konkurovaly autobusové systémy a systémy metra bez řidiče, volba však nakonec padla na dopravu tramvajovou. Vozy mají velká okna a jsou koncipovány tak, aby okolí ubíhalo v úrovni očí, což umožňuje dobrý výhled ven a pohled dovnitř. Plošina je nízká a umožňuje tak snadný nástup i výstup všem cestujícím.

V roce 2000 byla zprovozněna východo-západní linka B o délce 12,2 km a plánovány jsou další linky o celkové délce 35 km. Dále se zřídily cyklistické trasy a lidem bylo povoleno vzít si kolo do vlaku a do tramvaje. Zároveň se upravil systém parkování ve středu města, byla zřízena tři záchytná parkoviště s 1 700 parkovacími místy podél trasy linky A, další čtyři parkoviště podél trasy linky B a zrušeno 1 000 parkovacích míst ve vnitřním městě.

Štrasburk cílevědomě realizuje koncept úpravy městského prostoru. Prioritou je pěší doprava, materiál, barva a městský mobiliář se v různých částech města opakují. Velmi pečlivě byla upravena místa podél tramvajových linek (především Place Kléber, Place l´Homme de Fer, Place de la Gare).[divider_flat]

Pou­žitá lite­ra­tura: Gehl, J., Gem­zøe, L.: Nové měst­ské pro­story

Realizace stavby rodinného domu v Šestajovicích pokračuje

Díky příznivému počasí pokračuje realizace novostavby rodinného domu v Šestajovicích. Podkladové vrstvy tvoří ekologický materiál – štěrk z pěnového skla, který se vyrábí z recyklovaného skla. Tento materiál nahradil tradiční štěrk. Jeho další výhodou jsou tepelně-izolační vlastnosti, které jsme využili pro lepší odizolování podlahy.

Vyzděno je obvodové zdivo v patře a připravuje se betonáž ztužujícího věnce. Osazeny jsou stropní trámy, které se v obytných prostorech stanou součástí interiéru.

Skrytý potenciál přestaveb hospodářských stavení

příklad potenciálu hospodářských stavení na obci ÚhoniceV kontextu cílů trvale udržitelného rozvoje, se kterými se ztotožňuje i náš atelier, je i samotné území (půdu) nutno chápat jako neobnovitelný zdroj, s nímž je třeba zacházet šetrně a úsporně. Porovnáme-li satelitní snímky z nedávné historie a současnosti mnoha českých obcí, překvapí nás, k jak velkým záborům původně zemědělské půdy dochází. Rozvolněný charakter tradičních sídel je nahrazen striktní geometrickou parcelací, která nerespektuje tradiční principy utváření krajiny. Nové domy jsou ve většině případů spíše příměstského charakteru nevalné architektonické kvality. Změnil se také přístup v utváření rozhraní veřejného a soukromého prostoru. Zatímco dříve kulisu veřejnému prostoru vytvářely fasády domů a předprostor byl upraven zelení, dnes narážíme na různým způsobem vyvedené hradby oplocení. Dochází tak k postupné devastaci charakteru venkovských a vesnických krajinných uspořádání. Je smutné, že tento stav je v současnosti podmíněn také legislativou a územními plány obcí. Také tyto skutečnosti nás vedou ke snaze o zachování a kultivaci venkovských sídel.

příklad interiéru krásného barokního staveníStávající zástavba v mnoha obcích i ve volné krajině v sobě skrývá velký potenciál. Zvláště na venkově najdeme mnoho objektů, které spolu se změnami ve společnosti ztratily svoji původní funkci a dnes jsou nevyužité a pomalu chátrají. Zajímavou skupinu objektů z hlediska nového využití představují hospodářské objekty bývalých dvorů, statků a drobných usedlostí. Často jsou nabízeny za nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota. Citlivá rekonstrukce pod vedením zkušeného architekta však může těmto chátrajícím objektům dát nový život a přispět tak k obnově venkova.

Výhodou těchto objektů je jejich zpravidla volný půdorys, který umožňuje libovolné dispoziční řešení vycházející z potřeb klienta. Už samotný fakt, že se jedná o zastavěnou plochu, znamená úsporu času v legislativním procesu, přítomnost technické infrastruktury pak zjednodušení při napojování objektu na inženýrské sítě. Blízkost centra obce, kde bývají soustředěny objekty občanské vybavenosti, s sebou přináší další přednosti v lepší dostupnosti, atraktivitě apod.

přestavba interiérudetail koupelnyProblémy při rekonstrukci jsou většinou spojeny s použitím nekvalitního materiálu pro původní stavbu nebo se skutečností dlouhodobého chátrání budovy. Setkáváme se s mělkými nebo úplně chybějícími základy, nedostatečnou únosností dřevěných prvků krovu a střechy. Většinou chybí hydroizolace a objekt je potřeba dodatečně zateplit. Tyto technické problémy bývají často řešitelné nebo je lze důvtipným řešením obejít. Využití starých konstrukcí však dodá domu ojedinělou atmosféru, kterou jinými způsoby nelze dosáhnout. V nejhorším případě je nutné nevyhovující konstrukce nahradit novými. V tomto případě přicházíme o část dědictví, ale zůstává nám jedinečnost a nezaměnitelnost daného místa.

návrh přestavby stodoly na rodinný dům - stávající stavPokud přemýšlíme o trvalém bydlení ve venkovském prostoru a nechceme se spokojit s katalogovým domem situovaným na okraji obce, můžeme se poohlédnout po objektech bývalých hospodářských stavení. Skýtají zajímavé možnosti z hlediska nového využití nejen pro bydlení či podnikání. Těšit nás může i fakt, že jsme přestavbou nevyužitého objektu „ušetřili“ kousek území a přispěli tak k zachování české venkovské krajiny pro další generace.[divider_flat]

návrh přestavby stodoly na rodinný důmnávrh přestavby stodoly na rodinný důmnávrh přestavby stodoly na rodinný dům[divider_flat]

Článek společně sestavili Tibor Csukás a Petr Tomíček.

[quote style=“boxed“]Náš ateliér má řadu zkušeností s projekty, které se zabývají adaptacemi hospodářských stavení. Oslovte náš ateliér, abychom společně prozkoumali, jaké možnosti nabízí Váš objekt. Pomůžeme Vám i v případě, kdy o podobném objektu zatím jen uvažujete.[/quote]

Nové městské prostory I.

Město jako místo setkávání

historický obrázek ulice v KodaniTradiční městský model plnil zejména tři funkce – náměstí a ulice byly místy shromažďování, obchodu a dopravy. Lidé tu pěstovali kontakty, vyměňovali si informace, odehrávali se zde důležité události veřejného života, jako třeba slavnosti či veřejné tresty. Ulice a náměstí sloužila k nabízení služeb a zboží, zajišťovala přístup, přepravu lidí i rozvoz zboží. Ve starých městech existovala mezi těmito funkcemi rovnováha, většina dopravy se uskutečňovala pěšky, během jedné procházky se lidé mohli setkávat, mluvit spolu, obchodovat – a to v témže prostoru. Tuto rovnováhu vystřídal konflikt, způsobený především převládnutím automobilové dopravy, která začala ztěžovat plnění obou zbylých funkcí, setkávání a trhu. Trh mizí z veřejného prostranství a odehrává se v uzavřeném soukromém prostoru. Navíc se s rozvojem informačních technologií mění způsob získávání informací a komunikace a tím i způsob setkávání lidí. I přes tyto radikální změny neztratilo město svou atraktivitu a má co nabídnout. V dnešní době můžeme rozlišit čtyři základní typy situací ve městech:

1. tradiční město

S tímto typem měst se setkáváme na mnoha místech především v Evropě. Základní městské funkce jsou zde stále ještě v rovnováze, veřejné prostory zůstaly místem setkávání lidí, tržiště a dopravní cestou.

2. město ovládané auty

počátky rozvoje automobilové dopravy ve městechJedna z funkcí, doprava, si vydobyla dominantní postavení na úkor funkcí ostatních. Automobilová doprava a místa k parkování ovládla prostor města. To s sebou přineslo problémy s životním prostředím a zánik převážné většiny sociálních a rekreačních aktivit. Lidé sem chodí jen z nutnosti.[divider_flat]

3. „opuštěné město“

nadvláda automobilismuTam, kde se automobilová doprava rozvíjela déle, aniž by se podnikali kroky k jejímu omezení, veřejná prostranství a veřejný život vymizely. Pěší doprava je prakticky znemožněna kvůli velkým vzdálenostem, chodníky se ani nebudují. Mluvíme o tzv. drive-in kultuře, ve které je vše dosažitelné autem. Obchod se stěhuje buď do nákupních center na periferii nebo dovnitř do vnitrobloků, které jsou často pospojovány systémy zastřešených můstků pro pěší v úrovni vyšších pater („skywalks“), nebo do podzemí na úroveň stanic podzemní dráhy. Vždy se však jedná o privátní zóny, jejichž provoz je řízen majitelem a které znemožňují demokratický městský život.

4. obnovené město

pěší bulvár v KodaniMnoho měst se pokouší o zatraktivnění života v městském prostoru a pracují na nové rovnováze základních funkcí. Původním mottem bylo dostat lidi do obchodů, ale postupně získávala na důležitosti myšlenka využívání městského prostoru jako prostoru sociálního a rekreačního. Rozšiřují se chodníky, vznikají pěší zóny, automobilová doprava je vytlačována.[divider_flat]

Nový městský prostor – prostor pro veřejný život

náměstí v KodaniVzhledem k novým způsobům komunikace, jako jsou mobilní telefony, internet apod., se stále větší část každodenního lidského života odehrává v soukromé sféře. Proto by se nový městský prostor měl stát jakousi protiváhou k tolikeré nepřímé komunikaci a všudypřítomnému soukromému prostoru a umožňovat bezprostřední setkávání lidí. Zvyšuje se počet chodců a cyklistů, redukuje se automobilová doprava, hluk a znečištění. Město získává nový význam a smysl. Jakým způsobem se s touto změněnou situací vypořádala některá města si ukážeme na několika evropských příkladech.

Použitá literatura: Gehl, J., Gemzøe, L.: Nové městské prostory

exteriér domu

Dokončení rekonstrukce a přístavby rodinného domu v Dubí

V listopadu byla uvedena do provozu stavba rekonstrukce a přístavby rodinného domu v Dubí. Na jaře příštího roku bude ještě dokončena úprava okolí domu, přístřešek nad terasou a venkovní schody na zahradu. Celý projekt a další fotografie si můžete prohlédnout v sekci projekty.

Spolupráce s architektem se vyplatí i při plánování dřevostavby

ukázka z projektu rodinného sídla na venkověTéma dřevostaveb je v poslední době stále frekventovanější a český zákazník tuto stavební technologii stále častěji vyhledává. Pokud si zvolí dřevo jako hlavní konstrukční materiál svého obydlí, nečiní tak většinou pouze z důvodů čistě pragmatických (např. rychlejší doba výstavby), ale hledí také na kvalitu obytného prostředí a zabývá se vztahem k životnímu prostředí (obnovitelnost materiálu, nízké tepelné ztráty apod.).

ukázka z projektu vesnického domu na vesniciZatímco v této oblasti se postupně daří překonávat předsudky záměrně vytvořené za desítky let minulého režimu, v procesu výběru a tvorby vlastního bydlení stále přetrvává konzumní a materialistický přístup. Pro nás architekty je tak často náročné zákazníkovi vysvětlit, že výběr bydlení by neměl probíhat v „supermarketu“ katalogových nabídek. V takovém supermarketu lze najít zpravidla řadu levných, instantních a na první pohled univerzálních řešení. Pokud jde o zboží denní spotřeby, je tato volba pochopitelná. Když však dojde na hledání nejvhodnějšího projektu pro nový rodinný dům, je tato volba již značně problematická. Dům v našem kulturním kontextu není věcí krátkodobé spotřeby, většinou se staví s vyhlídkou existence po mnoho desetiletí. Celou dobu svého trvání je pak součástí svého okolí, které buď pozitivně dotváří, nebo naopak poškozuje. Zvláště v našem vesnickém prostředí, kam dobře zapadá koncept dřevostaveb, jsou tyto negativní „supermarketové“ zásahy do okolního prostředí velmi znát.

ukázka ze studie rodinného domu v krajině za městemNáš ateliér vznikl na venkově, a ač má silné vazby i k městskému prostoru, je právě toto vesnické prostředí pro řadu našich projektů určující. Klientům, kteří se rozhodují, zda zvolit nějakou katalogovou nabídku nebo si zaplatit individuální projekt, se vždy snažíme vysvětlit, že stojí zato postavit dům „šitý“ na míru. Je naší snahou vás, budoucí stavebníky, povzbudit ke spolupráci s architektem během celého procesu vzniku stavby, protože na tom, kde a jak budete bydlet, velmi záleží. Vaše obydlí a prostředí bude ovlivňovat vás a vaše nejbližší po velmi dlouhou dobu. Tento vztah vzájemné interakce je vždy obousměrný. Neplatí pouze to, že člověk ovlivňuje a přetváří své okolí, ale i to, že prostředí ovlivňuje a formuje své obyvatele. Proto je důležité, aby výsledkem spolupráce stavebníka a architekta bylo dílo promyšlené, symbiotické, nenásilně zasazené do okolí a nabízející svým obyvatelům kvalitní a pokojný domov. Tohoto výsledku není možné uspokojivě dosáhnout pouhým výběrem z předem připravených řešení. Vždyť první vztah k budoucímu domovu se rodí a utváří již nad prvními skicami při zrodu architektonické studie a roste s každým dalším krokem, kdy ve spolupráci architekta a klienta vzniká celkový obraz budoucího domu. Tímto procesem hledání optimální formy a funkčního uspořádání objektu je dobré si projít bez zbytečného spěchu. Bez něj zpravidla nevznikne po všech stránkách dobré dílo, se kterým byste byli po letech spokojeni vy i vaše okolí.

To jsou hodnoty, pro které se vyplatí investovat více financí (cca o 100 tis. Kč) do projektové přípravy rodinného domu. Kvalitní projektová dokumentace a následný autorský dozor vám navíc při provádění stavby mohou ušetřit mnoho starostí a nakonec i daleko větší finanční prostředky.

(článek byl napsán pro časopis Roubenky a jiné stavby ze dřeva, vydání IV/2011)

[quote style=“boxed“]Veškeré projektové práce od studie, přes projektovou dokumentaci, až po spolupráci na stavbě Vám nabízí naše architektonická kancelář.[/quote]

 

Zahájení stavby rekonstrukce bytu v Praze

Zahájili jsme realizaci rekonstrukce interiéru bytu na Praze 5 – Smíchov. Realizaci zaštiťuje Ergo atelier, postupuje se podle návrhu a projektu, který byl vypracován v naší kanceláři.

Zahájení stavby rodinného domu v Malešicích

V červnu byla zahájena přestavba rodinného domu v Malešicích. Studie rodinného domu a projekt byl zpracován v Ergo atelieru. Detaily projektu můžete shlédnout v našem portfoliu projektů.

Dokončena studie rodinného domu v Roztokách

Dokončili jsme studii novostavby rodinného domu v Roztokách u Prahy. Studii si můžete prohlédnout v našem portfoliu.

Realizace nádvoří ZŠ Bílina

Podle našeho návrhu byla realizována úprava parteru nádvoří základní školy v Bílině. Návrh parteru, ukázky z projektu a další fotografie z realizace si můžete prohlédnout v naší galerii projektů.

Oproti původnímu neutěšenému stavu bylo dosaženo značného zpříjemnění prostoru vstupního nádvoří do školy. Nově byl vybudován bezbariérový přístup do školy, odpočinkové a rozptylové plochy, které navíc škole umožňují využít tento prostor k různým venkovním aktivitám.

 

Montáž zámečnických výrobků v Modřanech

Stavba přístavby a zateplení rodinného domu v Modřanech pokračuje. Montují se zámečnické a klempířské prvky, dokončuje se fasáda.

Stavba rodinného domu v Modřanech pokračuje

Stavba rodinného domu v Modřanech pokračuje. Proběhla montáž velkých bezrámových oken. Rohová okna jsou dřevěná, profil eurookna je 78mm. Z vnější strany budou okna doplněna vnějšími hliníkovými žaluziemi.