odevzdání studie rekonstrukce a přístavby rodinného domu Úholičky

Dokon­čili jsme archi­tek­to­nic­kou stu­dii přestavby rodin­ného domu v obci Úholičky. Zámě­rem je zpřístup­nit obyd­lené pod­kroví novým scho­diš­těm ze strany od ulice a pro­po­jit je s pří­ze­mím domu. Dále jde o roz­ší­ření a roz­vr­žení obyt­ného pro­storu s jídel­nou a kuchyní. Poža­dav­kem je pro­po­jení obytné části s tera­sami za domem. Fasáda domu a stře­cha bude zatep­lena. Stu­die se zabývá také pře­pra­co­vá­ním vikýřů ve střeše, řeše­ním pozemku před domem a zastře­še­ním scho­diště na terasu.

Archi­tek­to­nic­kou stu­dii rodin­ného domu si můžete pro­hléd­nout v port­fo­liu našich prací.

Posted in Aktuality and tagged .